Posted in Նախագծեր

English

ex 6 pg 34
3) There are some meat.
4) There are not any potatoes.
5) There is not any cola.
6) There are two pineapples.
7) There are some cheese.
8) There are two bananas.
9) There are not any flour.
ex 7 pg 34
2) Are there any eggs on the table?
3)There is some sugar in the bowl.
4)Is there any butter in the fridge?
5) There is some cola in the bottle.
6) Are there any chairs in the room?
7) There are not any books on the shelf.
8)Is there any meat in the shop?

ex. 8 pg 34
2) Are there any eggs?
Yes, there are.
3) Is there any butter?
Yes there is.
4) Are there any potatoes?
No, there are not.
5) Is there any milk?
Yes, there is.
6) Are there any oranges?
No, there are not.
7) Is there any meat?
Yes there is.

Posted in Նախագծեր

1. Повторить рассказ «Леденец».

2. Из текста выписать по 10 прилагательных женского, мужского, среднего рода и 5 прилагательных во множественном числе.
большой, красный, маленький, хороший, сладкий, незаметний, разбитый, осторожный, понятный

большая, красная, маленькая, хорошая, сладкая, незаметная, разбитая, осторожная, понятная

большое, красное, маленькое, хорошое, сладкое, незаметное, разбитое, осторожное, понятное

хорошие, сладкие, незаметные, разбитые, осторожные,

3. Спиши и вставь пропущенные буквы.
Хорошо весной в лесу. А в горах ещё лучше. На зеленых склонах цветут цветы. Птицы поют. Каждый цветок раскрывается навстречу солнцу. Каждая птица поет, подняв к солнцу раскрытый клоик.

4. Допиши предложения.
Я учусь в классе.
Мое мама работает в садику.
Мой дедушка любит читат книга.
Мой друг сегодня не пришол в школу.

Спасибо!

Отправлено из мобильной Почты Mail.ru

Posted in Նախագծեր

Նոյեմբերի 18
Նորից կարդա՛, կրկնի՛ր Համո Սահյանի «Մշուշների շղարշի տակ…» բանաստեղծությունը, կատարի՛ր առաջադրանքները:
Առաջադրանքներ

1. Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը.

Մշուշների շղարշի տակ…մառախուղի քողի տակ:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել…ամպը էլ չի գոռգոռում:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել…արև չկա ու սառնամանիք է:

2. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:
Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,
Չէ, երևի ձյուն է գալու:

3. Կարդալիս՝
ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում,
սպիտակ, թափանցիկ:
բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում:
Խշխշոց:

Posted in Նախագծեր

Ստորերկրյա ջրեր: Աղբյուրներ

Ստորերկրյա ջրեր: Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերը կոչվում են ստո¬րերկրյա ջրեր: Ստորերկրյա ջրերը գոյացել են Երկրի մակերևույթից անձրևաջրերի և հալոցքային ջրերի ներծծման և կուտակման հետևանքով:
Երկրակեղևը կազմող ապարները, ըստ ջուրն իրենց միջով անցկացնե¬լու հատկության, բաժանվում են երկու խմբի՝ ջրաթափանց և ջրամերժ: Ջրաթափանց են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը հեշտությամբ անցնում է, օրինակ՝ տուֆը, ավազը և այլն: Ջրամերժ են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը չի ներծծվում: Այդ ա¬պարներից են մարմարը, կավը և այլն:Աղբյուրներ: Աղբյուրներն առավել շատ տարածված են հրաբխային շրջաններում: Բարձր լեռներում ներծծված տեղումները և հալոցքային ջրե¬րը, անցնելով լավային ճեղքերով և հանդիպելով թույլ թեքություն ունեցող ջրամերժ ապարաշերտի, դուրս են գալիս Երկրի մակերևույթ՝ որպես քաղց¬րահամ, սառնորակ և մաքուր աղբյուրներ:
Ստորերկրյա ջրերը, երկրակեղևում անցնելով տարբեր ապարաշերտերի միջով, իրենց մեջ լուծում են զանազան հանքային նյութեր, աղեր, գազեր և դուրս են գալիս Երկրի մակերևույթ որպես հանքային աղբյուր¬ներ:
Հանքային աղբյուրների ջրերն ունեն բուժիչ հատկություն: Մեր երկրում հայտնի են Ջերմուկի, Արզնու, Բջնիի հանքային աղբյուրները: Աղբյուրները կարող են լինել տաք և սառը: Հանքային տաք ջրերը կոչվում են ջերմուկներ:: և Երկրի ընդերքից պարբերաբար տաք ջուր և գոլորշի շատրվանող աղբ¬յուրները կոչվում են գեյզերներ: Գեյզերներ շատ կան Կամչատկա թերակղզում
Ստորերկրյա ջրերի օգտագործումը պահպանումը: Ստորերկրյա ջրերը քիչ են աղտոտված: Այս ջրերը շատ ավելի մաքուր են, քան գետերի և լճերի ջրերը: Ուստի այս ջրերը կարելի է առանց լրացուցիչ մաքրման օգ¬տագործել խմելու և կենցաղային այլ նպատակների համար: Ստորերկրյա տաք ջրերը, գեյզերներն օգտագործում են նաև բնակա¬րանների և ջերմոցների ջեռուցման նպատակներով:
Կարևոր նշանակություն ունեն նաև հանքային աղբյուրների ջրերը, ո¬րոնք օգտագործում են խմելու և բուժման նպատակներով:
Սակայն այսօր վտանգված է ստորերկրյա ջրերի անաղարտությունը: Արդյունաբերական ձեռնարկությունների ու բնակավայրերի կենցաղային կեղտաջրերը, ինչպես նաև՝ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող պարարտանյութերն ու թունաքիմիկատները ջրերի հետ ներծծվում են երկրա-կեղևի մեջ և, հասնելով ստորերկրյա ջրերին՝ աղտոտում դրանք:
Ստորերկրյա ջրերի անաղարտության պահպանության հարցը ներ¬կայումս լուրջ հիմնահարց է դարձել ողջ մարդկության համար:
Հարցեր և առաջադրանքներ
1. Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։
Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերը կոչվում են ստո¬րերկրյա ջրեր: Ստորերկրյա ջրերը գոյացել են Երկրի մակերևույթից անձրևաջրերի և հալոցքային ջրերի ներծծման և կուտակման հետևանքով:

2. Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները:
Ջրաթափանց են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը հեշտությամբ անցնում է, օրինակ՝ տուֆը, ավազը և այլն: Ջրամերժ են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը չի ներծծվում: Այդ ա¬պարներից են մարմարը, կավը և այլն:
3. Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում:
Ստորերկրյա ջրերը, երկրակեղևում անցնելով տարբեր ապարաշերտերի միջով, իրենց մեջ լուծում են զանազան հանքային նյութեր, աղեր, գազեր և դուրս են գալիս Երկրի մակերևույթ որպես հանքային աղբյուր¬ներ:

4. Ի՞նչ են աղբյուրը, գեյզերները, ջուրը:.
Աղբյուրներն առավել շատ տարածված են հրաբխային շրջաններում: Բարձր լեռներում ներծծված տեղումները և հալոցքային ջրե¬րը, անցնելով լավային ճեղքերով և հանդիպելով թույլ թեքություն ունեցող ջրամերժ ապարաշերտի, դուրս են գալիս Երկրի մակերևույթ՝ որպես քաղց¬րահամ, սառնորակ և մաքուր աղբյուրներ:
Ստորերկրյա ջրերը, երկրակեղևում անցնելով տարբեր ապարաշերտերի միջով, իրենց մեջ լուծում են զանազան հանքային նյութեր, աղեր, գազեր և դուրս են գալիս Երկրի մակերևույթ որպես հանքային աղբյուր¬ներ:
Երկրի ընդերքից պարբերաբար տաք ջուր և գոլորշի շատրվանող աղբ¬յուրները կոչվում են գեյզերներ: Գեյզերներ շատ կան Կամչատկա թերակղզում:

5. Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:
Ուստի այս ջրերը կարելի է առանց լրացուցիչ մաքրման օգ¬տագործել խմելու և կենցաղային այլ նպատակների համար: Ստորերկրյա տաք ջրերը, գեյզերներն օգտագործում են նաև բնակա¬րանների և ջերմոցների ջեռուցման նպատակներով:

Posted in Նախագծեր

Նոյեմբերի 15
 Նոյեմբերի 14-ի դասարանական աշխատանքն ավարտի՛ր տանը:
 Անգի՛ր սովորիր Համո Սահյանի «Մշուշների շղարշի տակ…» բանաստեղծությունը:
Մշուշների շղարշի տակ
Աշնան խաշամն է խշխշում,
Քամու ձեռքերն անհամարձակ,
Ամպի փեշերն են քաշքշում:
Ամպը լեզուն կուլ է տվել,
Հնար չունի որոտալու:
Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,
Չէ, երևի ձյուն է գալու:
Առաջադրանքներ

1. Կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր:
Խաշամ-տերևների խազալ
անհամարձակ-վախկոտ համարձակությոուն չունեցող
որոտալ-ամպրոպի ձայն հանել
կծկվել-կուչ գալ

2. Կանաչով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:
մշուշներ-մառախուղ
շղարշ-քող
քամի-հողմ

Posted in Նախագծեր

Ex 4
There is some tea in the glass.
Is there any meat in the soup?
There is some soup in the plate.
Is there any butter in the sandwich?
There isn’t any coffee in the cup.

Ex 5
There is some meat in the soup.
Is there any meat in the soup?
There is some snow in the street.
Is there any snow in the street?
There is some butter on the plate.
Is there any butter on the plate?
There is some water in the glass.
Is there any water in the glass?
There is some milk in the cup.
Is there any milk in the cup?

Posted in Նախագծեր

Աշնան վերջին տերևը.

Աշնան մի գեղեցիկ օր էր: Սակայն կեսօրին քամին սկսեց բարկանալ ու այնպիսի մի փոթորիկ բարձրացրեց, որ ծառերին ոչ մի տերև չմնաց: Ծառերը շատ տխրեցին, կարծես թե այդ աշնան ցրտիծ մերկացել էին ու մրսում էին: Անտառում կանգնած մի բարձր ծառի ճյուղին ամուր գրկել էր մի դեղին տերև,չգիտեմ նա այդ բարձրությունից էր վախենում, թե չէր ուզում բաժանվել իր մորից՝ ծառից: Բայց երբ քամին մտավ անտառ դեղին տերևը սկսեց ավելի վախենալ և նա ընկավ գետնին ու կորցրեց իր մորը: Ես շատ տխրեցի, որ երևը կորցրեց իր մորը, չէ որ մենք բոլորս շատ ենք սիրում մեր մայրերին և առանց նրանց շատ տխուր է:
234 - копия