Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 14.01.2020

Վարժ 276

ա)Երկու թվերի տարբերությունը 200 է: Թվերից մեկը 500-ն է:Ո՞ր  թիվը կարող  է լինել մյուսը:

Մյուս թիվը 300-ն է ունի 2 լուծում:

բ)Լուծում

Մյուս թիվը 1300-ն է ունի երկու լուծում:

Վարժ 277

1)Որքանո՞վ կփոքրանա թիվը, եթե նրա հազարավորը փոքրացնենք  2-ով:

Վարժ 278

ա)18 + 18=36

 36  + 18=54

  72  +18=90

  90  +18=108

  108 +18 =126

բ)160:2=80

80 :2=40

 40:2=20

  20:2=10

   10:2=5

 գ)3×2=6

6×2=12

12×2=24

24×2=48

48×2=96            

դ)90-18=78

78-18=60

60-18=42

42-18=24

24-18=6

Վարժ 279

250+450= 100 +150+450

(300+50)+450 = 450+350

350+250=200+50+350

450+(100+150)=100+150+450

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s