Posted in Русский язык 7

Русски

Ավելացնել ая, ый, ой, яя վերջավորությունները

Он сильный (Նա ուժեղ է)

Она добрая (Նա բարի է)

Он злой  (Նա չար է)
Она сильная (Նա ուժեղ է)

Он добрый (Նա բարի է)

Она злая  (Նա չար է)

Он красивый (Նա գեղեցիկ է)

Он красивый (Նա գեղեցիկ է)

Он умный  (Նա խելացի է)
Она умная  (Նա խելացի է)

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s