Posted in English 7

ENGLISH TRANSLATION

This is The Elves And The Shoemaker Story for kids. Once upon a time, there lived a kind shoemaker and his wife. Sadly, nobody bought his shoes anymore and they had become poor. They only had a piece of cloth left to make one last pair of shoes. To console him his wife said, “Don’t worry too much! Everything will soon be alright! Keep the cloth on the table. You can stitch the shoe tomorrow. Let’s go to bed now!”However, four little elves were peeking from outside their window and heard them talking. They felt sorry for the kind man. “We must help the poor shoemaker,” they decided. The smart and talented elves fluttered into the house through the window. They took the cloth and soon began cutting, sewing, and decorating it. Before morning, they made the most beautiful pair of shoes in the whole world and flew away.In the morning, the shoemaker and his wife were amazed to see the pretty little shoes lying on the table. “Who made this? They are lovely!” they both wondered. Soon, a merchant saw the shoes in the shop window and immediately bought them. He gave the shoemaker enough money to buy cloth for two pairs of shoes. That night, too, the shoemaker left the cloth on the table before going to bed. The elves returned.Before sunrise, they made two pairs of shoes that were much prettier. This continued for many more nights. Every morning, the shoemaker used to wait for the best creation of shoes. The shoemaker and his wife were puzzled. “I want to know who are our friends that are helping us. We must thank them for their kindness,” the shoemaker said. They had decided to stay awake that night and hide behind the door to find out who made the shoes for them.

Also, read Peter Pan Story For Kids.
As they waited, finally, they saw the elves flying, laughing, singing, and quickly stitching the shoes. “How lucky we are! We must gift something in return! Their clothes are torn! Let’s make tiny clothes for them,” the wife suggested. They both worked hard to make the best clothes including the cutest pair of shoes for the friendly elves and left them on the table the next night.

When the elves came, they were thrilled to see the new clothes. They were happily dancing and singing and flew out of the window, never to be seen again. The shoemaker continued to make the best shoes in the town and sold them. He and his wife never forgot the kind elves who had helped them in their time of need.

Here is a short visual depiction of The Elves And The Shoemaker Story. See the video story below,

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սա Էլֆերի և կոշկակարի պատմությունն է երեխաների համար: Մի ժամանակ ապրում էր մի բարի կոշկակար իր կնոջ հետ։ Ցավոք սրտի, նրա կոշիկներն այլևս ոչ ոք չգնեց, և նրանք աղքատացան։ Նրանց ընդամենը մի կտոր էր մնացել՝ վերջին զույգ կոշիկը պատրաստելու համար։ Նրան մխիթարելու համար նրա կինը ասաց. «Շատ մի անհանգստացիր: Շուտով ամեն ինչ լավ կլինի։ Կտորը պահեք սեղանի վրա: Դուք կարող եք վաղը կարել կոշիկը: Եկեք հիմա գնանք քնելու։ Այնուամենայնիվ, չորս փոքրիկ էլֆեր նայեցին նրանց պատուհանից և լսեցին նրանց խոսակցությունը։ Նրանք խղճացին բարի մարդուն։ «Մենք պետք է օգնենք խեղճ կոշկակարին», — որոշեցին նրանք: Խելացի ու տաղանդավոր էլֆերը պատուհանից թռչկոտում էին տուն։ Նրանք վերցրեցին կտորը և շուտով սկսեցին կտրել, կարել և զարդարել այն։ Առավոտից առաջ նրանք պատրաստեցին աշխարհի ամենագեղեցիկ կոշիկները և թռան: Առավոտյան կոշկակարը և նրա կինը ապշեցին՝ տեսնելով սեղանին դրված գեղեցիկ փոքրիկ կոշիկները: «Ո՞վ է սա արել. Նրանք սիրուն են»: նրանք երկուսն էլ զարմացան. Շուտով մի վաճառական տեսավ կոշիկները խանութի ցուցափեղկում և անմիջապես գնեց դրանք։ Նա կոշկակարին այնքան փող տվեց, որ երկու զույգ կոշիկի կտոր գնի։ Այդ գիշեր նույնպես կոշկակարը քնելուց առաջ կտորը թողեց սեղանին։ Էլֆերը վերադարձան: Արևածագից առաջ նրանք երկու զույգ կոշիկ պատրաստեցին, որոնք շատ ավելի գեղեցիկ էին: Սա շարունակվեց ևս շատ գիշերներ: Ամեն առավոտ կոշկակարը սպասում էր կոշիկների լավագույն ստեղծմանը։ Կոշկակարն ու նրա կինը տարակուսած էին. «Ես ուզում եմ իմանալ, թե ովքեր են մեր ընկերները, ովքեր օգնում են մեզ: Պետք է շնորհակալություն հայտնել նրանց բարության համար»,- ասաց կոշկակարը։ Նրանք որոշել էին այդ գիշեր արթուն մնալ և թաքնվել դռան հետևում, որպեսզի պարզեն, թե ով է պատրաստել իրենց կոշիկները։

Նաև կարդացեք Փիթեր Պենի պատմություն երեխաների համար:
Մինչ նրանք սպասում էին, վերջապես, նրանք տեսան, որ էլֆերը թռչում են, ծիծաղում, երգում և արագ կարում կոշիկները: «Որքա՜ն բախտավոր ենք մենք։ Փոխարենը մենք պետք է ինչ-որ բան նվիրենք: Նրանց շորերը պատռված են։ Եկեք նրանց համար փոքրիկ շորեր պատրաստենք», — առաջարկեց կինը: Նրանք երկուսն էլ քրտնաջան աշխատեցին լավագույն հագուստը պատրաստելու համար, ներառյալ ամենագեղեցիկ զույգ կոշիկները ընկերասեր էլֆերի համար, և հաջորդ գիշեր դրանք թողեցին սեղանի վրա:

Երբ էլֆերը եկան, նրանք ոգևորվեցին՝ տեսնելով նոր հագուստը։ Նրանք ուրախ պարում էին և երգում և դուրս թռան պատուհանից, այլևս չտեսնվեցինք։ Կոշկակարը շարունակում էր քաղաքի լավագույն կոշիկները պատրաստել և վաճառել դրանք։ Նա և իր կինը երբեք չեն մոռացել բարի էլֆերին, ովքեր օգնել են իրենց կարիքի պահին:

Ահա Էլֆերի և կոշկակարի պատմության կարճ տեսողական պատկերը: Դիտեք ստորև ներկայացված տեսանյութը.

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 21

Առաջադրանքներ(դասարանում)
1) Հաշվե՛ք.
ա) (–7) · (+16)=-112
բ) (+16) · (–4)=-64
գ) (–1) · (+1)=-1
դ) (+20) · (–19)=-380
ե) (–4) · (+5)=-20
զ) (+23) · (–6)=-138
2) Հաշվե՛ք.
ա) +38 ։ (–19)=-2
դ) –420 ։ (–15)=+28
է) 0 ։ (–14)=0
բ) –600 ։ (–150)=+4
ե) –531 ։ (+3)=-177
ը) –121 ։ (–11)=+11
3) Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
կստացվի հավասարություն.
ա) –3 · -7 = 21,
գ) –10 · 0= 0,
ե) –15 · -3 = 45,
բ) 6 · -6 = –36,
դ) –9 · 9 + 1 = –80,
զ) 3 · 7 = 21։
Լրացուցիչ(տանը)
4) Հաշվե՛ք.
ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=5

դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=0,5
բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=0

ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35))=6
գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=2

զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9))=6
5) a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) a : b = 0,

գ) a : b = a,

ե) (–a) : b = –1,
բ) a : b = 1,

դ) a : b = –a,

զ) a : (–b) = –1:
6) Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.
(a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 21.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |-4|=10

բ) |– 50| + |+ 4|=54

գ) |– 18| · |– 21|= 378

դ) |21| – |-6|= 15

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–21) > 0

դ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7)

բ) (–8) · (+6) < 0

ե) (–14) · (–12) > (–10) · (-4)

գ) (+15) · (–4) < 0

զ) (+2) · (–1) < (–6) · (–31)

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20= -2

դ) (29 – 64) + 23= -12

բ) (–43 – 14) – 32= 3 

ե) (–30 – 21) + 56= 47

գ) (–74 + 27) – 15= -86

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք

ա) |31| + |27|=58

բ) |44| : |– 4|=11

գ) |– 3| – |– 1|= 2

դ) |15| · |– 12|=180

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (79 – 45) – 60= -26

գ) (–18 + 6) – 30=   -6

բ) (–33 –21) + 11= -1

դ) (16 – 33) – 54= -71

6)  Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 )= 5

գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 )= 7

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 )= -14

դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )= 6

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 20.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ նրանց ար-

տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ ցանկացած երկու հարևան

թվերի արտադրյալը` դրական:

-1x(-1)x(-1)= -1

-1x(-1)= 1

-1x(-1)= 1

2) Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի

ստացվի հավասարություն.

ա) | 4 | = 4

գ) | 0 | = 0

ե) 6 · | 2 | – 2 = 10

բ) 2 · | 4 | = 8

դ) – | 1 | = –1

զ) 8 · | 0 | = 0

3) Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող

են ունենալ արտադրիչները

-և+

+և-

4) Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն

կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված

քարտեզում։

4320կմ=432000000 սմ

432000000:25000000=17.28 սմ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ առաջին երկու

թվերի ար տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ բոլոր երեքի

արտադրյալը հավասար լինի զրոյի:

+8x(-1)x0=0

+8x(-1)=-8

6) Մի թիվ –1-ից մեծ է։ Պարտադի՞ր է, որ այն դրական թիվ լինի։

Ոչ պարտադիր չէ։

0, 1, 2, 3, 4, 5

7) Մի քաղաքից մյուսը միաժամանակ ուղևորվեցին երկու մեքե նա-

ներ. առաջինի արագությունը 85 կմ/ժ էր, երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։

Երբ առաջին մեքենան տեղ հասավ, երկրորդին մնում էր անցնելու

30 կմ։ Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը։

85-70=15 կմ/ժ

30:15=2

2×85=170 կմ

8)* Թոռնիկն այնքան ամսական է, քանի տարեկան որ պապն է։

պապն ու թոռնիկը միասին 91 տարեկան են։ քանի՞ տարեկան է

պապը, քանի՞ տարեկան՝ թոռնիկը։

91:13=7 տարեկան թոռնիկ

7×12=84 տարեկան պապիկ

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 19

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման 

զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

ա) +9 x –2 x +3= +3 x -2 x +9

դ) +5 x –8 x –5= -5 x -8 x +5

է) –4 x +20 x –3= -3 x +20 x -4

բ) –5 x +4 x +7= +7 x +4 x -5

ե) +2 x +15 x –6= -6 x +15 x +2

ը) –30 x +4 x 0= 0 x +4 x -30

2) Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը. 

ա) (–2) · (+3) · (–7)=+36

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)=-120

բ) (–1) · (–1) · (–1 )=-1

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5)=+420

3) Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական 

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 )=(+5) x ((+3)+(-2))=5
բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 )=(-2) x ((+4)+(-3))=-2
գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 )=(-7) x ((-4)+(+3))=7
դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )=(-6) x ((-5)+(+4))=6

Լրացուցիչ (տանը)

4) Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն 

թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։

5) Քանի՞ մետր է միատեսակ գործվածքի երկու կտորներից 

յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե առաջին կտորը, որում 

երկրորդից 16 մ-ով ավելի գործվածք կա, արժե 168000 դրամ, իսկ 

երկրորդը՝ 120000 դրամ։

168000-120000=48000

48000:16=3000

168000:3000=56 մետր

56-16=40 մետր

6) Գտե՛ք այն թիվը, որի`

 ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի,=2147,5 գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի=265,

 բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի=, դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի=1850:

Posted in English 7

Cristhmas in USA

A Candlelight Christmas” features The Washington Chorus (Eugene Rogers, Artistic Director) with brass, organ, and special guests in this spirited holiday music experience. Delight in our signature candlelight processional; raise your voice in our audience carol sing-along; and leave humming with a candy cane and a heart filled with holiday cheer.

“A Candlelight Christmas” is among the DC region’s most treasured holiday traditions—join The Washington Chorus in community and song for this unforgettable holiday experience.

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

1 Ինչո՞ւ է կյանքի համար անհրաժեշտ ջերմային էներգիան։

Ջերմային էներգիան կյանքի համար անհրաժեշտ է, քանի որ, եթե ջերմային էներգիան չլինի երկիր մորակը կսառցակալի:

Ինչո՞ւ է Արեգակը համարվում Երկրի վրա կյանքի եւ ջերմության գլխա­վոր աղբյուրը։

Արեգակը համարվում է Երկրի վրա կյանքի և ջերմության գլխավոր աղբյուրը, քանի որ մեիայն արեգակն է, որ ջերմություն է տալիս երկրին:

3 Վառելանյութի ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

տորֆ, քարածուխ, փայտ և այլն:

Մտածե՛ք
Կա՞ն արդյոք Երկրի ընդերքում ջերմային էներգիայի այլ աղբյուրներ:

Posted in Русский язык 7

Зима

Наступила зима․ Мы чувствуем дыхание зимы, видим маленькие снежинки, падающие на землю… Иногда замечаю, что, дрожа на улице, замерзают засохшие листья деревьев. Я люблю, когда идет снег, когда белые снежинки сливаются с природой, мы наслаждаемся этим прекрасным видом. С наступлением зимы закончится этот год, но мы даже не почувствовали как быстро прошло время․ 

Posted in Առողջագիտություն

Ատամների խնամք

Մինչև 2 տարեկան երեխան ունենում է 20 հատ մանր ատամ, որոնքք կոչվում են, կաթնատամներ։ 6-7տարեկանց-ից այս ատամնրը սկսում են թուլանալ շարժվել թափվել և փոխարինվելավելի խոշոր, հիմնական (մշտական) ատամներով։ Հասուն մարդը ունի 32 հատ ատամ։

Ատամը արտաքինից պատված է շատ ամուր նյութով՝ էմալով։

Ատամների խնամքը շատ կարևոր է առողջություն համար։ Սննդի մնացորդները ատամների արանքում քայքայում են էմալը, առաջան ում է կարիես։

Ատամները մաքրում ենք մածուկո և խոզանակով, որոնք պետք է լինեն տարիքին, համապատասխան։ ատամները պետքե լավ օրեկան 2 անգամ․ առավոտյան՝ նախաճաշից հետո, քնելուց՝ առաջ, ամեն տևողությունը 2 րոպէ ամեն ատամի վրայով, խոզանակը պիտի անցնի 3-4 անգամ։