Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 10

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95  = 11,2935         դ) 17,32 ⋅ 896,1 = 15520,652   15 520,652   է) 0,1 ⋅ 0,001 = 0,0001 

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223       ե) 1,11 ⋅ 0,32 = 0,3552         ը) 23,57 ⋅ 8,192 = 193 = 193,08544

գ) 0,782 ⋅ 0,55 = 0,4301         զ) 0,92 ⋅ 10,03 = 9,2276       թ) 17,17 ⋅ 17,17 = 294,8089

2) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32       դ) 4 ⋅ 2,575 = 10,3           է) 85 ⋅ 18,43 = 1566,55

բ) 200 ⋅ 1,25 = 250       ե) 77 ⋅ 0,98 = 75,46          ը) 9 ⋅ 34,392 = 309,528

գ) 5 ⋅ 66,99 = 334,95       զ) 134 ⋅ 1,73 = 231,82         թ) 236 ⋅ 7,24 = 1708,64

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32

3) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06 = 15,0586 

բ) 20,02 ⋅ (–11,99) = -460,2598

գ) 0,1 ⋅ 4,767 = 0,4767 

դ) (–34,8) ⋅ (–0,348) = 12,1104 

ե) (–5,32) ⋅ (–2,2) = 11,704

զ) 12,12 ⋅ 10,01 = 121.3212

Լրացուցիչ (տանը)

4) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7 = 0,759         դ) 14,55 ⋅ 2 = 29,1         է) 7,86 ⋅ 12 = 94,32

բ) 0,302 ⋅ 5 = 1,51          ե) 0,04 ⋅ 85 = 3,4         ը) 12,5 ⋅ 80 = 1000

գ) 18,11 ⋅ 30 = 543,3        զ) 6,37 ⋅ 9 = 57,33    թ) 31,232 ⋅ 25 = 780.6

5) Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝ 4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

4*5,2=20,8

3*4,8=14,4

20,8+14,4=37,2

Պատ.`37,2

6) Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03 դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2

     0,376 < 0,3078  47,175 >  11,34

բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45 ե) 0,705 ⋅ 9,43 և 8,99 ⋅ 0,77

131,33 >  126                                6,64815 >  6,9223

գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8,               զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083:3

16,128 >  14                                   6 <  8,3

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s