Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Դասարանում

75)Հավասար է

76)Հավասար է

77)Քանի որ AB=CD,BC=AD: և BD-ն ընդհանուր է,հետևաբար ABD և BDC-ն հավասար են։

78)Հավասար են, քանի որ AB=CD, BD=AC, և BC-ն ընդհանուր է, հետևաբար ըստ երրերդ հայտանիշի ABC և BCD հավասար է։

Տնային աշխատանք

79)

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s