Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն 7

Դեկտեմբերի 20

Զուգահեռ ուղիղներ

106)Զուգահեռ

107)Ոչ որովհետև զուգահեռ ուղիղները չէն հատվում

108)Զուգահեռ են ըստ առաջին հայտանիշի

109)Զուգահեռ են։

110)այո զուգահեռ քանի որ <BAC <ACD Խաչադիր են

111)զուգահեռ են, քանի որ AC–ն ընդհանուր կողմ է, և նրան կից խաչադիր անկյունները հավասար են

112)Այո

113)Այո

114)

115)

116)

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s