Posted in ֆիզիկա 7

Մարմինների խտություն

Լուծել .Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ33 -39 առաջադրանքները

Տարբերակ 1

I․Բետոնի խտությունը 2200կմ/մ3 է,նշանակում է, որ 1մ3 ծավալով բետոնը 2200 կգ է

II.V-մարմնի ծավալ

m- մարմնի զանգված

p(ՌՕ- նյութի խտություն)

m = 1600 կգ

V=20մ 3

Պատ՝ 2

III․m=1,6 կգ, p(ռո)=m/V=1,6 կգ/0,002մ3=800մ

v=0,002մ3

p(ռո)-?

6:0,002=800 մ3

Posted in Գրականություն, հայոց լեզու 7

Հայոց լեզու գործնական քերականություն

Ցուցական դերանուններ. մատնացույց են անում առարկա, հատկություն, քանակ, գործողության տեղ և ձև՝ առանց դրանք անվանելու:


1.Ընդգծի՛ր ցուցական դերանունները:
Դա առաջին գրադարանն է Հայաստանում:
Սա է իմ ասելիքը, ավելացնելու ոչինչ չունեմ:
-Ձեր ասած խանութը գտնվում է այստեղ՝ այս փողոցում:

Սա, դա, նա ցուցական դերանունները գործածվում են և՛ անձի, և՛ իրի փոխարեն: 
Ցուցական դերանունների հոլովումը: 

Ուղղական   սա     սրանք    դա      դրանք    նա    նրանք
Սեռական    սրա   սրանց
Տրական      սրան    սրանց
Հայցական
Բացառական
Գործիական
Ներգոյական

Այլ ցուցական դերանուններ ՝ այս, այդ, այն, այստեղ, այդտեղ, այնտեղ, այսքան, այդքան, այնքան, այսպես, այդպես, այնպես, այսչափ, այնչափ, այդչափ…

Ցուցական դերանունները կազմությամբ լինում են պարզ, բարդ:


2. Նշել տրված ցուցական դերանունների կազմությունը՝  այսքան, սա, այսչափ, նույնտեղ, այն, դա, այսպես, այնտեղ,  այդ, սույն, մյուս, այնպիսի:
պարզ-սա, այն, դա, այդ, սույն, մյուս
բարդ-այսքան, այսչափ, նույնտեղ, այսպես, այնտեղ, այնպիսի:

3. Սա ինձ համար ամբողջն է:  Գտի՛ր ենթական:
Բնակարանի տերերը սրանք են: Գտի՛ր ստորոգյալը:

Կետադրե՛լ տեքստը.

Արև մի կեսօր Կաքավաբերդի քարափով բարձրանում էին երեք ձիավոր։ Ոչ միայն զգեստից,  այլև ձի նստելուց երևում էր, որ առաջին երկու ձիավորը քաղաքի մարդիկ են և չեն տեսել ո՛չ Կաքավաբերդը, ո՛չ նրա քարափը։

Երրորդ ձիավորը նրանց ուղեկցում էր, և մինչդեռ առաջինները պինդ բռնել էին ձիերի բաշից, համարյա թե կռացել` հավասարակշիռ մնալու,— վերջին ձիավորը քթի տակ մռմռում էր մի երգ՝ մելամաղձոտ ու հուսահատ, ինչպես ամայի ձորը,  տխուր քարափը և հեռավոր գյուղը։

Բերդի գլխին նստած ամպը վարագույրի պես մե՛կ ետ էր քաշվում, երևում էին պարիսպները, մե՛կ ծածկում էր կատարը։ Առաջին ձիավորը աչքը պարիսպներից չէր հեռացնում։ Նրա գլխում բերդի պատմությունն էր, մագաղաթյա մատյաններում գրած խոսքերը իշխանական օրերի մասին, երբ զրահապատ ձիերի սմբակները դոփում էին երկաթյա մուտքի առաջ և ավերից դարձող նրա համհարզները ճոճում էին նիզակները։ Ակնոցի արանքից նրա ուսյալ աչքերը տեսնում էին զրահավորներին, մագաղաթյա մատենագրին` եղեգնյա գրչով նրանց գովքը հորինելիս, և նա լսում է հնօրյա ձիերի դոփյունը։ Ի՜նչ դժվար էր նրա համար քարափը, որով քարայծի նման մագլցում էին երբեմնի տերերը։

Գրիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշ ածականները:

Անխռով
գեղեցիկ-
բարձրակարգ-
խոտոր-
երերուն-
տարակուսելի-
արտաքուստ-
անզարդ-
ամոթխած
աղմկոտ
արատավոր
քաղցրահամ
ընչատեր
թեթևաբարո
ժպտադեմ
բարեգութ
արդարացի
վսեմաշուք
լավագույն
նորագույն

Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

1) 30 ղ 40 : 100 = 12

30 – 12 = 18

18 կգ ջուր

12 կգ սպիրտ

2) 25 x 40 = 1000
1000 : 100 = 10

25 – 10 = 15

15կգ ջուր

10 կգ աղ

3) 25 x 40 = 1000
1000 : 100 = 10

25 – 10 = 15

15կգ ջուր

10 կգ աղ

4) 40 + 120 = 160

160 : 100 x 40 = 40,6

40,6%

5)70% = 56 գ ջուր

30% = X

X = 56 : 7 x 3

24 + 56 = 80

80

Posted in English 7

Strages New year traditions

Special New Year’s traditions in Italy

There are plenty of weird New Year’s Eve traditions in Italy. In Naples, people throw old furniture out of the window to symbolise a fresh start.In Venice, thousands of people gather in the Piazza San Marco, where it’s believed that a ‘kiss in Venice’ will bring you happiness in the year ahead.Oh, and lots of people in Italy wear red underwear on the night, as it’s associated with fertility and love.

Weird New Year's traditions that you didn't know about

New Year’s Eve in Estonia

As if you hadn’t eaten enough over Christmas, in Estonia, the feast continues on New Year’s Eve.In Estonia, people are meant to feast seven, nine or twelve times on New Year’s Eve, as these are all lucky numbers.

New Year’s traditions in Europe: Greece

In Greece, people associate onions with rebirth and development, so they hang them on their doors to make sure they continue to grow in the new year.

Best destinations to celebrate New Year's Eve - Europe's Best Destinations
Posted in Պատմություն 7

Պատմություն, Հայաստանը IV դարում

Հարցեր և առաջադրանքներ
1. Ի՞նչ փաստեր են վկայում VII դարում արաբական
խալիֆայության ռազմական հզորության մասին։

VII–VIII դարերում արաբները, նվաճելով Հնդկաստանի ու Չինաստանի սահմաններից մինչև Ատլանտյան օվկիանոս հասնող վիթխարի տարածքը, ստեղծեցին միջնադարի աշխարհակալ հզոր տերություններից մեկը՝ Արաբական խալիֆությունը: Ասիայի ու Աֆրիկայի բազմաթիվ երկրներում տարածվեց մահմեդականությունը, իսկ որոշ երկրներում՝ նաև արաբերենը: 

Հայաստանում խալիֆության բուն տիրապետությունը տևել է շուրջ 160 տարի՝ 701–862 թթ.:


2. Արդյոք արաբական խալիֆայությունը նպատակ
ունե՞ր Հայաստանը նվաճելու հետ մեկտեղ նաև իր
կողմը գրավել հայ զինական ուժը։ Փորձի՛ր հիմնավորել պատասխանը՝ օգտվելով թեմայի տեքստից։

Այո, որովհետև նրանց նպատակներից էր նաև շատ հարստություն և գերի տանելը և հայ զինական ուժը ևս նրանց կոգներ։


3. Ինչպիսի՞ տրամադրություններ էին առկա մարդկանց
շրջանում՝ կապված հայ-արաբական պայմանագրի
և բյուզանդական մեծ զորքի՝ Հայաստան մտնելու
հետ։ Օրինակ՝ ուրախություն, հնարավոր բարեկեցության նկատմամբ հույսերի արթնացում, կասկածամտություն, անվստահություն։ Ընտրի՛ր առաջարկված
տարբերակներից մեկը և հիմնավորիր կամ առաջարկիր քոնը։

Հնարավոր բարեկեցության նկատմամբ, քանի որ հայերի համար և՝ լավ էր լինելու, և՝ վատ:


4. Փորձի՛ր ենթադրել, թե ինչպիսի գերակշռող կարծիքներ էին ձևավորված ժողովրդի շրջանում հետևյալ գործիչների նկատմամբ. Ներսես Տայեցի կաթողիկոս, Թեոդորոս Ռշտունի, Բյուզանդիայի կայսր
Կոնստանդ, արաբական խալիֆայության առաջնորդ։
Համադրի՛ր այդ կարծիքները նրանց հանդեպ քո մեջ
ձևավորված տեսակետների, կարծիքների հետ։


5. Աշխատանք պատմական տեքստի հետ հատվածի
պնդումների 4-րդ կետում խոսվում է «օգնություն»
հասկացության մասին։ Եվս մեկ անգամ ընթերցի՛ր
այդ հատվածը և փորձի՛ր պատասխանել ստորև բերված հարցերին.
ա. Ինչպիսի՞ն է հեղինակների վերաբերմունքը Բյուզանդիայի կայսեր՝ հայերին օգնության շտապելու փաստի առթիվ։
բ. Առհասարակ, ինչպիսի՞ն պետք է լինի իրական օգնությունը։ — Իմ կարծիքով, դա այն օգնությունն է, երբ մարդ իր ցանկությամբ է օգնում այլ ոչ, թե ուրիշի կամ ստիպված:
գ. Արդյոք կարո՞ղ էր և պե՞տք էր առանց նախապայմանների, այսինքն՝ հայ հոգևորականությունից, իշխաններից, ամբողջ ժողովրդից որևէ բան պահանջելու, Բյուզանդիան օգնություն տրամադրեր Հայաստանին։ — Ոչ:
դ. Ունե՞ր արդյոք Հայաստանը օգնության կարիք: — Ոչ, որովհետև Հայաստանը ստացել էր 15.000 այրուձի, ովքեր պետք էր կռվեին արաբների դեմ կամ առաջիկա պատերազմների համար:

Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

ԿՐԿՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դասարանում

54. P= AB + BC + AC = 10 + 5 + 13 = 28

55. P ABC = 12 + 7 + 14 = 33
P MNK = 3 + 20 + 18 = 41
41 — 33 = 8 (MNK-ն ABC-ից 8-ով մեծ է)

56.1-ին և 2-րդ կողմերը 20սմ են, իսկ 3-րդ կողմը 5սմ:

57.52 — 7 = 45
45 : 3 = 15սմ (1-ին և 2-րդ կողմերը)
15 + 7 = 22սմ (3-րդ կողմը)

58.

2x+4x+5x=66

(2×6)+(5×6)=66

12+24+30=66

Պատ.՝1)12, 2)24, 3)30:

Տանը

Posted in Русский язык 7

Русский

Вопросы:
1. Какие праздники вы считаете новыми, а какие сохранились из покон веков?

Армянские народные и церковные праздники – это переданные религиозные и народные праздники, берущие свое начало от первых предэкзаменационных праздников. Церковные праздники посвящены Иисусу Христу, святым, святым и т. д. Новый год/Новый год хронологически является первым государственным праздником. До 19 века армяне считали началом года Навасард, который является гимном. были упомянуты ожидаемые месяцы октябрь-ноябрь.


2. Какие праздники носят религиозный характер?

Новый год
3. Какие песнопения и танцы вам известны, которые активно употребляются во время праздников?

Кочари,
4. Какие традиционные армянские блюда готовятся во время праздников?

Толма, рыба, харисса, хлеб с солью
5. Какие зарубежные праздники похожи на наши армянские?

Новый год
6. Какие блюда зарубежной кухни также похожи на армянские блюда? Где они вкуснее готовятся? Какое традиционное блюдо вы умеете готовить?

Долма
7. Какая страна, по-вашему мнению, больше всего сохранила свои исконные праздники? Чем это выражено?

Америка, Россия, Армения
8. Какой ваш самый любимый праздник?

Рождение
9. Какие праздничные или народные костюмы вам известны? Кто и когда их одевает? Какие цвета костюмов вам известны и что они означают?

В Армении в основном носят красные, зеленые, узорчатые костюмы и в основном исполняют традиционные армянские танцы.

10․ Необходимо создать новогоднюю открытку с пожеланиями при помози программ Paint , Illustrator и др․

11. Записать новогоднее видеопожелание, отправить мне (Будем создавать фильм )

Posted in Նախագծեր

Հայոց լեզու հաշվետվություն

Լռություն վերլուիծություն-Լռություն պատմվածքը շատ հետաքրքիր էր,ինձ շատ դուր եկավ,և վերլուծությունըգրեցի։

Գործնական քերականություն-Ես այս գործնական քերականության ժամանակ սովորեցի,թե ինչ է հատուկ գոյականը։

Մխիթարյան միաբանություն-Մխիթարյան միաբանությունից, ես իմացա թե երբ է ծնվել Մխիթար Սեբաստացին,ինչքան դժվարությունների միջով է անցել։

Գործնական քերկանություն-Ես այս գործնական քերականության ժամանակ սովորեցի,թե ինչ է դերանունը։

Ինչպե՞ս դարձա սեբաստացի-Ես այստեղ պատմել եմ թե ինչպես դարձա Սեբաստացի։

Բառը, որը կփողի աշխարհը-Սա իմ Ստեղծագործական աշխատանքներից է, ավելի մանրամասն կարող եք կարդալ և տեսնել։

Հայոց լեզու-ես այստեղ Աշնան մեղեդի բանաստեղծության հարցերին եմ պատասխանել

Հայոց լեզու գործնական քերականություն-Այս գործնական քերականությանը մենք սովորել ենք հոլովել բառը։

Հայոց լեզու-Այստեղ մասնակցել ենք աշնան պոեզիա նախագծին,որտեղ պետք է ընտրեինք մի բանաստեղծություն (Ես ընտրել եմ Հ․ Սահյանի ժայռից մասուր է կաթում բանաստեղծությունը)և վերլուծեինք։

Հայոց լեզու աշնանային պոեզիա-Սա նույնպես մտնում է աշնանային պոեզիա նախագծի մեջ,այստեղ պետք է մի քանի բանաստեղծություն ընտրենք և ձայնագրումով,կամ պատումով ներկայացնենք։