Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

289.

AB=1մ

BC=2մ

CB=3մ

Ոչ որովհետև AB + BC > CB: Իսկ մեր մոտ`3 = 3

Պատ՝․ Ոչ

բ)AB= 1,2

BC=1

CB=2.4

Ոչ,քանի որ  AB + BC > CB: Իսկ մեր մոտ`1.2+1<2.4

290.

Քանի որ ըստ ըստ անհավասարության թեորեմի ցանկացած կողմ պետք է փոքր լինի մյուս երկուսի գումարից =հիմքը հավասար է 10սմ։

291.

ա) AB=5սմ, АC=3սմ, այս դեպքում կարող է լինել BC= AB=5սմ, BC= AC=3սմ

բ)AB=8սմ, АC=2սմ,=> BC= AB=8սմ

գ) AB=10սմ, АC=5սմ, BC= AB=10սմ

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s