Posted in Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն

Մարտի 21

Ինքնուրույն աշխատանք

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 350 է։Գտնել մյուս անկյունը։

Լուծում

<A+<B=90°

35+<B=90°

<B=90-35°=55°

<B=55°

2.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 200 _ով մեծ է մյուսից։Գտնել այդ անկյունը։

<A+<B=90°

<A=X

<B=x+20

2x+20=90

(90-20):2-35

3.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 8 անգամ մեծ է մյուսից։Գտնել այդ անկյունը։

<A=X

<B=8x

90:9x=10°

8*10-80°

<B-80°

<A+10

4. ABC ուղղանկյուն եռանկյան մեջ <A=300 ,<С=900 , BC = 8սմ։Գտնել AB-ն։

CB*2-AB

8*2=16 սմ

AB-16 uu

5.ABC ուղղանկյուն եռանկյան մեջ <A=300 ,<С=900 , АB+BC = 18սմ։Գտնել AB-ն

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s