Posted in Հանրահաշիվ 7

Հանրահաշիվ

343. Հավասարում՝ x+4x=20 5x=20 x=20:5=4 x=4 4x=16.

բ) Բադերն ու բադիկները միասին 16-ն են։ Բադերը 3 անգամ քիչ են բադիկներից։ Քանի՞ բադիկ կա։ Հավասարում՝ x+3x=16 4x=16 x=16:4=4 x=4.

344.

345.

346.

Փոքր բաժին նշ. X

Մեծ բաժին=4x

Ընդհանուր 15000 դրամ

x+4x=15000

5x=15000

X=15000:5=3000 դրամ

Մեծ բաժին=3000*4=12000 Դրամ

347.

Թխվածք նշ. X

Կոնֆետ=3x

3x-x=600

2x=600

X=600:2=300դրամ

Կոնֆետ=300*3=900դրամ

348.

Որդին նշ. X

Մայր=6c

6x-x=25

5x=25

X=25:5=5

Մայր=30 տարեկան

Posted in Հանրահաշիվ 7

Խնդիրների լուծումը հավասարումների օգնությամբ

337.

1)x+8=33

33-8=25

2)x*4=52

52:4=13

3)x*7+12=26

(26-12):7=2

4) (x-4)x5=35

35:5+4=11

338)

ա) փոքր թիվը։ x

բ) մեծ թիվը : -6x

6x + x = 18

3x = 18

18 : 3 = 6

x = 6

6.6 = 36

Պատ՝․ 6, 36

339.Փոքր թիվը հավասարում՝ x+x-4=22 2x=22+4=26 x=26:2=13 x=13 x-4=9.

բ) Մեծ թիվը հավասարում՝ x+x+4=22 2x=22-4=18 x=18:2=9 x=9 x+4=13.

340.

Posted in Հանրահաշիվ 7

206.

ա) (p + q)(p − q) = p2-q2

բ) (a − b)(a + b) = a2-b2

գ) (c + d)(d − c) = c2-d2

դ) (y − x)(x + y) = y2-x2

ե) (a − 3)(3 + a) = a2-32

զ) (2 − b)(b + 2) = 22-b2

է) (m + 1)(m − 1) = m2-1

ը) (7 − n)(7 + n) = 72-n2