Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 18. 

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն.

ա) ( –4 ) · ( +5 ) =-20< 0

դ) ( –2 ) · ( –3 ) · ( +4 ) =+24>5,

բ) ( –9 ) · ( +1 ) · ( +8 ) =-72< 0,

ե) ( –9 ) · ( –7 ) =( +7 ) · ( +9 )։

2) Հաշվե՛ք.

ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |=2x|-7| — |-3|=14-3=11

դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |=6×0=0

բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |=10x|-1|+6x|-13|=10+78=88

ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |=8:2=4

գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |=2×3=6

զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|=30:5=6

3) Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`

a=12×100/15=80

ա) 5 %-ը  (80×5):100=4

բ) 30 %-ը  (80×30):100=24

գ) 75 %-ը   (80×75):100=60

դ) 110 %-ը (110×80):100=88

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն

թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։   

ճիշտ է

5) Քանի՞ մետր է միատեսակ գործվածքի երկու կտորներից

յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե առաջին կտորը, որում

երկրորդից 16 մ-ով ավելի գործվածք կա, արժե 168000 դրամ, իսկ

երկրորդը՝ 120000 դրամ։

լուծում

1)168000-120000=48000

2)48000:3000=40

3)168000:3000=56

6) Գտե՛ք այն թիվը, որի`

ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի   (60×100)3=200

գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի  (53×100):20=2650

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի  (340×100):17=200

դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի:  (37×100):2=1850

Առաջատար

Մաթեմատիկա

Դաս 17

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափո-

խական օրենքի ճշտությունը.

ա) –9+(–1)= -10

գ) +8+(–10)= -18

ե) –13+(+14)= -27

է) +8+0=8

բ) –3+(+7)= -10

դ) –21+(+12)= -33

զ) 0+(-7)= -7

ը) +1+(–4)= -5

2) Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.

ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը

Լ

-3+(-4)+(-11)= -18

բ) –7-ի հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը

7+8+(-18)=-3

գ) 8 և –5 թվերի գումարի հակադիր թվին գումարել –17 թիվը

|8+(-5)|+(-17)= -14

3) . Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

ա) +7 – ( –3 ) + 7 + ( –8 ) + ( –2)= -27

բ) +2 – 44 – (–22 ) + 75 – ( –20 )= -159

գ) –11 + ( –9 ) – 3 + ( –4 ) + 24= +3

դ) +8 + ( –18 ) – ( +35 ) – 13 + 45= -77

4) Բերե՛ք այնպիսի երեք թվերի օրինակ, որոնց գումարը բացասական թիվ է, իսկ ցանկացած երկու հարևան թվերի գումարը` դրական:

-6+8+(-7)= -5

-6+8=2

-7+8=1

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական

օրենքի ճշտությունը.

ա) (–7+2)+10= 5

-7+(2+10)= 5

գ) –10+((-6)+(–3))= -19

-10+(-6+(-3))= -19 

ե) (–20+0)+19= -1

0+(-20+19)= -1

բ) (0+4)+(–11)= -7

0+(4+(-11))= -7

դ) (–16+8)+(–14)= -22

8+(-16+(-14))= -22

զ) 15+(20+(–25)= 10

(-25+15)+20= 10

6) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը` նախ գումարելով բոլոր դրա-

կան թվերը, ապա` բոլոր բացասական թվերը.

ա) –7 + 4 + (–2) + (–3) + 10 + (–14)

4+10+(-7)+(-3)+(-2)+(-14)= -12

բ) 10 + (–8) + 6 + (–9) + (–15) + 20

10+6+20+(-8)+(-9)+(-15)= 4

7) Հանումը փոխարինե՛ք հանելիին հակադիր թվի գումարումով և

հաշ վե՛ք՝ առանձին գումարելով դրական գումարելիները, առան-

ձին՝ բացասականները.

ա) 55 – 6 + 7 – 4 – 19= 55+(-6)+7+(-4)+(-19)= 55+7+(-6)+(-4)+(-19)= 33

գ) –81 + 96 – 34 + 52 – 17= -81+96-(-34)+52-(-17)= 96+52+(-34)+(-17)+(-81)= =148-132=16

բ) –72 + 8 – 11 + 18 – 25= -72+8-(-11)+18-(-25)= 8+18+(-11)+(-25)+(-72)= -82

դ) –19 + 24 – 50 + 31 – 62= -19+24-(-50)+31-(-62)= 24+31+(-19)+(-50)+(-62)= -76

8) Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները

կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2

հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ,

ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն

վերելակները։

12+2=14-րդ հարկ

14-5=9-րդ հարկում կլինի (առաջինը)

12-5=7-րդ հարկ

7+2=9-րդ հարկում կլինի (երկրորդը)

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 16

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե՝

ա) նվազելիից հանենք –5

Հինգով կմեծանա։

10-5=5

15-5=10

բ) նվազելիին գումարենք –7

Յոթով կփոքրանա։

10-2=8

3-2=1

գ) հանելիից հանենք –2

Երկուսով կփոքրանա։

10-5=5

10-7=3

դ) հանելիին գումարենք –3

Երեքով կմեծանա։

10-5=5

10-2=8

2) Ինչի՞ է հավասար ամենամեծ բացասական ամբողջ թվի և

ամենափոքր դրական ամբողջ թվի տարբերությունը։

-1-1=2

3) Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կա-

տարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը։

60 — 120%

x — 100%

x=100×60:120=50 մանրակ

4) Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.

ա) Ի՞նչ թվանշաններով չի կարող ավարտվել պարզ թվի

գրառումը։

Զրոյով և զույգերով

20, 22, 24, 26, 28

բ) Կարո՞ղ է արդյոք պարզ թիվը ստացվել երկու պարզ թվերի

գումարումից։

Ոչ, չի կարող։

7+3=10

գ) Կարո՞ղ է արդյոք երկու բաղադրյալ թվերի գումարումից

ստացվել պարզ թիվ։

Այո կարող է լինել։

9+4=13

Լրացուցիչ(տանը)

5) Հաշվե՛ք.

ա) | – 4 –(-3)|= -7 

բ) |5 – (-9) – 8|= -4

գ) |6– 2| + |6 – (–1)|=11

6) Տրված են –7 և +5 թվերը։ Գտե՛ք նրանց տարբերության բացարձակ

արժեքը և նրանց բացարձակ արժեքների տարբերությունը։

-7-5= -12

|-12|=12

7-(-5)=12

7) Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։

հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը

90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց

երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։

90-80=10կմ/ժ

20:10=2 ժ հետո

8) Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջին

արկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին

արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞

կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում:

90000-60000=30000 դրամ

30000=15կգ ձուկ

60000:30000=2

2×15=30կգ ձուկ (երկրորդ)

90000:30000=3

3×15=45կգ ձուկ (առաջին)

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 15

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+16) = -128

բ) (+17) · (–4) = -68

գ) (–1) · (+1)

դ) (+20) · (–18),

ե) (–7) · (+5), 

զ) (+21) · (–6), 

է) (–1) · (+7), 

ը) (+15) · (–60) =

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7) և 0, 

բ) (+3) · (+9) և (+8) · (–7),

գ) (–8) · (+6) և 0, 

դ) (–14) · (–12) և (–10) · (+2),

ե) (+16) · (–5) և 0, 

զ) (+20) · (–1) և (–6) · (–3)։ 

3) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի 

հավասարություն.

ա) * ։ 3 = –7, 

բ) * ։ (–8) = –6, 

գ) (–*) ։ (–20) = 4,

դ) * ։ (–5) = 2, 

ե) (–*) ։ 15 = –3, 

զ) (–*) ։ (–16) = –5։

4) Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյա-

լի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40, +32, –1, 0, –12, +9:

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

ա) (–4) · (–5), գ) (+32) · (–6), ե) (+1) · (+23), է) (–19) · (+7),

բ) (–8) · 0, դ) 0 · (–1), զ) (+14) · (–25), ը) (–10) · (+12)։

6) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 և 4, գ) –100 և 100 · (–3) · 0,

բ) (7 · 0) · (–9) և –2, դ) 8 և 37 · (0 · 20)։

7) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի 

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) * 0, 

դ) 2 · 3 * (–4) · (–2),

բ) (–8) · 5 * 0, 

ե) 2 · (–20) * (–10) · 4,

գ) 7 · (–3) * (–2) · (–1), 

զ) (–12) · (–2) * 5 · (–1)։

8) Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից` 

 ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական, 

 բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական:

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 14

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք գումարը.

ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7) = 31

բ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19 = 100

գ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1) = 80

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80 = 203

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք այն բոլոր կետերը, որոնց համապատասխանող թվերի բացարձակ արժեքները`

ա) փոքր են 1-ից, -1 գ) մեծ են 0-ից և փոքր են 6-ից, 4

բ) փոքր են 5-ից, 2 դ) մեծ են 8-ից և փոքր են 12-ից։ 7

3) Գնել են պարտերի և օթյակի 12-ական տոմսեր։ Բոլոր տոմսերի համար վճարել են 36000 դրամ։ Ի՞նչ արժե պարտերի տոմսը, եթե այն օթյակի տոմսից 1000 դրամով թանկ է։

12*1000=12000

36000-12000=24000

24000:12=2000

2000+1000=30000

4) Ճի՞շտ է, որ երկու հավասար ամբողջ թվերի բացարձակ արժեքները նույնպես հավասար են։

այո

Լրացուցիչ(տանը)

5) 12 մ երկարություն, 10 մ լայնություն և 5 մ բարձրություն ունեցող մարագը 34-ով լցրել են փայտով։ Քանի՞ անգամ են գնացել` փայտ բերելու, եթե ամեն անգամ փայտը բերվել է 2 բեռնատարներով`  յուրաքանչյուրում 15 մ3 փայտ։

12*10*5=600
600:4*3=450
15*2=30
450:30=15

6) Տուփում կա 6 կարմիր և 4 սպիտակ գնդիկ: Նրանցից վերցնում են պատահական մեկը: Ինչքա՞ն է հավանականությունը, որ այն կարմիր կլինի:

Հավանականությունը մեծ է քանի,որ կարմիրները շատ են։

7) Ճի՞շտ է, որ եթե մի ամբողջ թիվը փոքր է մյուսից, ապա նրա բացարձակ արժեքը նույնպես փոքր կլինի մյուսի բացարձակ արժեքից։

Այո ճիշտ է։

Լրացուցիչ-Խնդրագրքից Խնդիր 1-ի 1-ից 22-ը,էջ22 /Շարժման խնդիրներ

Առաջատար

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքեր

1․ Գրե՛ք հակադիր թիվը.

ա) –8, գ) +3, ե) –200, է) –32,

բ) –11, դ) +18, զ) +137, ը) –41։

ա) — (-8)=+8

բ) — (-11)=+11

գ) — (+3)=-3

դ) — (+18)=-18

ե) — (-200)=+200

զ) — (+137)=-137

է) — (-32)=+32

ը) — (-41)=+41

2․ Դրակա՞ն, թե՞ բացասական է այն թիվը, որի հակադիր թիվը՝

ա) դրական է,
բ) բացասական է,
գ) հավասար է զրոյի։

ա) բացասական

բ) դրական

գ) 0-ն է

3․ Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – * = 35, բ) – * = 81, գ) – * = –44, դ) – * = –125։

ա) – (-35) = 35

բ) – (-81) = 81

գ) – (+44) = –44

դ) – (+125) = –125

4․    Գծեք կոորդինատային ուղիղ,  վրան նշեք  կամայական  հինգ կետ, ապա գտեք դրանց հակադիր կետերը:

— (-7)=7

— (5)=-5

— (-15)=15

— (10)=-10

— (-3)=3

5․ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այն ամբողջ թիվը, որը հավասար չէ զրոյի՝
ա) չի կարող հավասար լինել իրեն հակադիր թվին.
բ) կարող է ունենալ նույն նշանը, ինչ որ նրան հակադիր թիվը.
գ) բացասական է, եթե նրան հակադիր թիվը դրական է։

Ա-ն և գ-ն ճիշտ են, իսկ բ-ն ոչ։

6․ Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.
ա) – (–63) = 63, գ) 38 = – (+38), ե) 16 = + (–16),
բ) – (+45) = –45, դ) –52 = – (–52), զ) –27 = – (+27)։

Ճիշտ են կազմված ա-ն և բ-ն։

7․ Տրված են A (–11), B (+17) կետերը։ Գրե՛ք՝
ա) C կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է A կետին,


բ) D կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է B կետին։

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 6

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Որո՞նք են ամենամեծ եւ ամենափոքր երկնիշ բացասական ամբողջ թվերը։

ամենամեծ՝ -10

ամենափոքր՝ -99

2) Գրե՛ք ստորեւ բերված նախադասությունները՝ օգտագործելով + եւ – նշանները.

ա) Գիշերը օդի ջերմաստիճանը եղել է զրոյից -80 ցածր, իսկ ցերեկը՝ զրոյից +20 բարձր։

բ) Մակընթացության ժամանակ ջրի մակարդակը եղել է 0 նշագծից +3 1/5մ-ով բարձր, իսկ տեղատվության ժամանակ՝  -2 1/10մ-ով ցածր։

գ) Մեխիկո քաղաքը գտնվում է ծովի մակերեւույթից +2240 մ բարձրության վրա, իսկ Աստրախան քաղաքը՝ ծովի մակերեւույթից -25մ ցածր։

3) Մեքենայի բաքի 1/4-ը լցնելու համար պահանջվում է 50 վայրկյան: Բաքի ո՞ր մասը կլցվի 1 րոպեում:

4*50=200

4) Ոսկերիչը 30 ոսկե մատանի պատրաստելու պատվեր ստացավ։ Պահանջված ժամկետում նա հասցրեց պատրաստել միայն 24 մատանի։ Քանի՞ տոկոսով կատարեց ոսկերիչը պատվերը։ Քանի՞ տոկոսով նա թերակատարեց պատվերը։

30-24=6

100*6:30=20%

100*24:30=2400

2400:30=80%

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գոյություն ունե՞ն արդյոք ամենափոքր բացասական եւ ամենամեծ դրական թվեր։

ոչ գոյություն չունեն

6) Ասե՛ք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է, -4, -5, -6

բ) ամենամեծը –5-ն է։ -6, -7, -8

7) Քանի՞ տոկոսով կփոքրանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա կողմը փոքրացնենք 20 %-ով։

8) Թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել

ստացված թիվը, որպեսզի նորից ստացվի տրված թիվը։

Առաջատար

Մաթեմատիկական Խնդիրներ

1)Բաքի տարողությունը 80լ
Լցրեցին-45%-ը
Քանի՞ լիտր լցրեցին
Լուծում
80.45/100=36լ

2)Գտնել 3,4 և 5 ընդհանուր բազմապատիկը։
3.4.5=60

3)Մեքենան ծախսեց 60լ բենզին,իսկ մոտոցիկլը 40 լ։Քանի՞ %-ով է մոտոցիկլետի ծախսած բենզինը քիչ մեքենայից։
60լ-100%
20լ-x%
21.100/60=33%

Առաջատար

Մաաթեմատիկա

Դաս 4

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կարելի՞ է արդյոք, ամբողջ դրական թվից 1 հանելով, ստանալ

բացասական թիվ։

ոչ

2) Գտե՛ք համեմատության չգրված անդամը.

ա)10/6=5/3

բ)8/28=2/7

գ)4/9=8/18

դ)2/3=14/21

ե)1 7/10:1=5 1/10:3

զ)1/9:2/3=7/4:21/2

է)2 4/3=4/5

ը)6/7=1 5/7

3) Երկու թվերի գումարը 18 է։ Եթե ավելի մեծ թվից հանենք նրա 7/8

մասը, ապա կստանանք ավելի փոքր թիվը։ Գտե՛ք այդ թվերը։

1)16.7/8=14

16-4=2

14+2=16

8.7/8=7

8-7=1

Լրացուցիչ(տանը)

4) Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է 180 կմ-ով ավելի, քան 6 ժամում։
Լուծում
1)9-6=3(ժամ)
2)80:3=60կմ/ ժամ
Պատ․՝ 60կմ/ ժամ։

5) Խանութում գործվածքի իրար հավասար երկու կտորներ կային: Երբ առաջին կտորից վաճառեցին 16 մ, իսկ երկրորդից` 28 մ, առաջինում 3 անգամ ավելի գործվածք մնաց, քան երկրորդում: Սկզբում քանի՞ մետր գործվածք կար յուրաքանչյուր կտորում:
Լուծում
X-16=(X-28)x3
X-16=3X-84
2X=68
X=34(մ)
Պատ․՝ 34մ։


6) Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում ջուրը և սպիրտը ունեն 1։ 4 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 10 լ այդպիսի խառնուրդ ստանալու համար։
Լուծում
X+4X=10
5X=10
X=10:5=2
4X=4×2=8
Պատ․՝2լ և8լ։

Առաջատար

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 3

1․ Երկու ամբողջ  թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.
ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,
բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,
գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։

2․ x թիվը դրակա՞ն  է, թե՞ բացասական, եթե` 
ա) x > 0,-բացասական
բ) x < 0-դրական

3․ Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.
ա) 0 > –3,      դ) –1 < 1,         է) –13 < 2,
բ) –4 < 2,       ե) 5 > –3,         ը) –1000< 1,
գ) –3 = –10,   զ) –16 = –12,   թ) 25 > –25։

4․ Գրե՛ք որև է  յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝ 
ա) 4-ից, գ) 6-ից, ե) –5-ից, է) 3-ից,
բ) 0-ից, դ) –1-ից, զ) –10-ից, ը) –3-ից։

ա) 4-ից-3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6
գ) 6-ից-5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6
ե) –5-ից-6, -7, -8, -9, -10, -11, -12
է) 3-ից-2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6
բ) 0-ից- -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7
դ) –1-ից- -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8
զ) –10-ից- -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17
ը) –3-ից- -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10

5․ Գրե՛ք հետևյալ թվերը` 
ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6
-11, -7, -6, -2, -1, 0, 7, 24, 31

բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13
13, 12, 4, 1, 0 , -3, -7, -8, -11, -17, -30

6․ Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) 0 < 2< 3, գ) –4 < 1 < 3, ե) –14 < -7 < –5,
բ) –4 < -1 < 0, դ) –5 < 3 < 5, զ) –28 < -20 < –22։

7․ Գրի՛ առեք հետևյալ  պնդումները՝ օգտագործելով  անհավասարությունների նշանները.
ա) 11-ը > է 0-ից, գ) –10-ը < — 5 — ից
բ) –7-ը < 0-ից, դ) 2-ը > 3 — ից

8․ Գրե՛ք  որևէ  յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝
ա) –3-ից- –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4
գ) –7-ից- –6, –5, –4, –3, –2, –1, 0
ե) 2-ից-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
է) –5-ից- –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2
բ) –6-ից- –5, –4, –3, –2, –1, 0, 1
դ) 0-ից- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
զ) 10-ից- 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17
ը) 5-ից- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12