Առաջատար

ENGLISH TRANSLATION

This is The Elves And The Shoemaker Story for kids. Once upon a time, there lived a kind shoemaker and his wife. Sadly, nobody bought his shoes anymore and they had become poor. They only had a piece of cloth left to make one last pair of shoes. To console him his wife said, “Don’t worry too much! Everything will soon be alright! Keep the cloth on the table. You can stitch the shoe tomorrow. Let’s go to bed now!”However, four little elves were peeking from outside their window and heard them talking. They felt sorry for the kind man. “We must help the poor shoemaker,” they decided. The smart and talented elves fluttered into the house through the window. They took the cloth and soon began cutting, sewing, and decorating it. Before morning, they made the most beautiful pair of shoes in the whole world and flew away.In the morning, the shoemaker and his wife were amazed to see the pretty little shoes lying on the table. “Who made this? They are lovely!” they both wondered. Soon, a merchant saw the shoes in the shop window and immediately bought them. He gave the shoemaker enough money to buy cloth for two pairs of shoes. That night, too, the shoemaker left the cloth on the table before going to bed. The elves returned.Before sunrise, they made two pairs of shoes that were much prettier. This continued for many more nights. Every morning, the shoemaker used to wait for the best creation of shoes. The shoemaker and his wife were puzzled. “I want to know who are our friends that are helping us. We must thank them for their kindness,” the shoemaker said. They had decided to stay awake that night and hide behind the door to find out who made the shoes for them.

Also, read Peter Pan Story For Kids.
As they waited, finally, they saw the elves flying, laughing, singing, and quickly stitching the shoes. “How lucky we are! We must gift something in return! Their clothes are torn! Let’s make tiny clothes for them,” the wife suggested. They both worked hard to make the best clothes including the cutest pair of shoes for the friendly elves and left them on the table the next night.

When the elves came, they were thrilled to see the new clothes. They were happily dancing and singing and flew out of the window, never to be seen again. The shoemaker continued to make the best shoes in the town and sold them. He and his wife never forgot the kind elves who had helped them in their time of need.

Here is a short visual depiction of The Elves And The Shoemaker Story. See the video story below,

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սա Էլֆերի և կոշկակարի պատմությունն է երեխաների համար: Մի ժամանակ ապրում էր մի բարի կոշկակար իր կնոջ հետ։ Ցավոք սրտի, նրա կոշիկներն այլևս ոչ ոք չգնեց, և նրանք աղքատացան։ Նրանց ընդամենը մի կտոր էր մնացել՝ վերջին զույգ կոշիկը պատրաստելու համար։ Նրան մխիթարելու համար նրա կինը ասաց. «Շատ մի անհանգստացիր: Շուտով ամեն ինչ լավ կլինի։ Կտորը պահեք սեղանի վրա: Դուք կարող եք վաղը կարել կոշիկը: Եկեք հիմա գնանք քնելու։ Այնուամենայնիվ, չորս փոքրիկ էլֆեր նայեցին նրանց պատուհանից և լսեցին նրանց խոսակցությունը։ Նրանք խղճացին բարի մարդուն։ «Մենք պետք է օգնենք խեղճ կոշկակարին», — որոշեցին նրանք: Խելացի ու տաղանդավոր էլֆերը պատուհանից թռչկոտում էին տուն։ Նրանք վերցրեցին կտորը և շուտով սկսեցին կտրել, կարել և զարդարել այն։ Առավոտից առաջ նրանք պատրաստեցին աշխարհի ամենագեղեցիկ կոշիկները և թռան: Առավոտյան կոշկակարը և նրա կինը ապշեցին՝ տեսնելով սեղանին դրված գեղեցիկ փոքրիկ կոշիկները: «Ո՞վ է սա արել. Նրանք սիրուն են»: նրանք երկուսն էլ զարմացան. Շուտով մի վաճառական տեսավ կոշիկները խանութի ցուցափեղկում և անմիջապես գնեց դրանք։ Նա կոշկակարին այնքան փող տվեց, որ երկու զույգ կոշիկի կտոր գնի։ Այդ գիշեր նույնպես կոշկակարը քնելուց առաջ կտորը թողեց սեղանին։ Էլֆերը վերադարձան: Արևածագից առաջ նրանք երկու զույգ կոշիկ պատրաստեցին, որոնք շատ ավելի գեղեցիկ էին: Սա շարունակվեց ևս շատ գիշերներ: Ամեն առավոտ կոշկակարը սպասում էր կոշիկների լավագույն ստեղծմանը։ Կոշկակարն ու նրա կինը տարակուսած էին. «Ես ուզում եմ իմանալ, թե ովքեր են մեր ընկերները, ովքեր օգնում են մեզ: Պետք է շնորհակալություն հայտնել նրանց բարության համար»,- ասաց կոշկակարը։ Նրանք որոշել էին այդ գիշեր արթուն մնալ և թաքնվել դռան հետևում, որպեսզի պարզեն, թե ով է պատրաստել իրենց կոշիկները։

Նաև կարդացեք Փիթեր Պենի պատմություն երեխաների համար:
Մինչ նրանք սպասում էին, վերջապես, նրանք տեսան, որ էլֆերը թռչում են, ծիծաղում, երգում և արագ կարում կոշիկները: «Որքա՜ն բախտավոր ենք մենք։ Փոխարենը մենք պետք է ինչ-որ բան նվիրենք: Նրանց շորերը պատռված են։ Եկեք նրանց համար փոքրիկ շորեր պատրաստենք», — առաջարկեց կինը: Նրանք երկուսն էլ քրտնաջան աշխատեցին լավագույն հագուստը պատրաստելու համար, ներառյալ ամենագեղեցիկ զույգ կոշիկները ընկերասեր էլֆերի համար, և հաջորդ գիշեր դրանք թողեցին սեղանի վրա:

Երբ էլֆերը եկան, նրանք ոգևորվեցին՝ տեսնելով նոր հագուստը։ Նրանք ուրախ պարում էին և երգում և դուրս թռան պատուհանից, այլևս չտեսնվեցինք։ Կոշկակարը շարունակում էր քաղաքի լավագույն կոշիկները պատրաստել և վաճառել դրանք։ Նա և իր կինը երբեք չեն մոռացել բարի էլֆերին, ովքեր օգնել են իրենց կարիքի պահին:

Ահա Էլֆերի և կոշկակարի պատմության կարճ տեսողական պատկերը: Դիտեք ստորև ներկայացված տեսանյութը.

Առաջատար

Cristhmas in USA

A Candlelight Christmas” features The Washington Chorus (Eugene Rogers, Artistic Director) with brass, organ, and special guests in this spirited holiday music experience. Delight in our signature candlelight processional; raise your voice in our audience carol sing-along; and leave humming with a candy cane and a heart filled with holiday cheer.

“A Candlelight Christmas” is among the DC region’s most treasured holiday traditions—join The Washington Chorus in community and song for this unforgettable holiday experience.

Առաջատար

English

A.Write the words in the correct order.

1.My friends are great singers.

2.London is a fantastic city.

3.Polish are really good restaurants.

B.

1.My friends don’t like U2.

2.Don’t you from the USA.

3.She isn’t Swiss.she’s Italian.

4.Dso your brothers like music?

5.Is Julia Roberts Australian

6.They are British,they’re American.

7.My mother and father aren’t like pop music.

C.

1.How old is your brother.

2.Who is your english teacher.

3.What are your names.

4.Where are you from.

C.

1.Belgium

2.Britain.

3.Italy

4.Polandt

5.Turkey

6.Japan

7.Canada

B.

1.Belgian

2.British

3.Italian

4.Polish

5.Turkish

6.Japanis

7.Canadian

Առաջատար

English

Lesson 1

Text 5,page 12(Oxford stories)/to read the text and answer the questions.

swallowed — կուլ տալ thought — մտածեց

Hometask. ex.b,c,page13

B. Which words in the story on page 12 mean:

 1. sick —ill 3. visit —went 5. discovered-found
 2. pleased —said 4. fast-quickly
  C Put the number of the correct correct sentence under the correct picture.

The nurse gave Mr. Lloyd an injection picture 3

The doctor went out into the street.picture 5

Mr. Lloyd said, ‘I feel very ill.’picture 1

Mr. Lloyd woke up.picture 6

Mr. Lloyd came into the doctor’s office. picture 2

Mr. Lloyd went to sleep. picture 4

English

November 1-5

Take Care of Yourself

1. Watch the video at the top of the page.

2. Read the story “Take Care of Yourself” just below it.

3. Do the exercises at the bottom of the page.

Exercises

Vocabulary Questions

1. What does “tuition” mean?

a) the money you pay to live in an apartment

b) the money someone pays you to work for them

c) the money you pay to a university to study there

d) the money a university gives you to help you study

2. What does “grumpy” mean?

a) upset and irritable

b) confused

c) energetic

d) tired

3. What does “healthy” mean?

a) good for your body

b) good for your emotional state

c) good for your mental state

d) all of the above


Grammar Questions

1. She decides ___to walk_____ to class.

a) to walk

b) walking

c) walk

d) walked

2. Valerie keeps __getting______ sick.

a) having

b) getting

c) being

d) doing

3. She is so much ___happier_____ when she arrives.

a) happy

b) happiest

c) more happy

d) happier


Comprehension Questions

1. Why does Valerie always feel frustrated and irritable?

Because he does not lead a healthy lifestyle.

2. What healthy changes does Valerie make in her life?

He starts walking a lot, eating healthily,and going to bed early.

3.In your opinion, why is it important to take care of yourself?

I think we should take care of ourselves to be healthy, not to feel tired all the time, and to be happy as Valerie.

We Are All Born Free and Equal

1. Watch the video at the top of the page.

2. Read the story “We Are All Born Free and Equal” just below it.

3. Do the exercise at the bottom of the page.

Exercise 01

David lives in a small town with his family. The town is pretty ordinary. Everyone goes to school, everyone goes to work at the town’s factory, and no one asks any strange questions.

But David is different. He does not want to go to school. He wants to work and help his family. He does not want to work at the town’s factory, though. He wants to open his own store. And he always asks these strange questions about “why do you do this?” and “why don’t you do that?”

Everyone laughs at him and no one really takes him seriously. No one except his friend Orlando. Orlando looks at David as a person with his own thoughts and ideas. He treats him respectfully. Orlando likes David, even though they disagree.

Time goes by and David grows his business. His hard work and sharp mind pay off, and he now has a chain of stores. He is a wealthy man.

He rarely comes to visit his hometown. But when he does, there is one thing he always remembers. He always remembers his good friend Orlando, and their respectful friendship. And now that he can, he always helps him in times of need.

English lesson 2

A. Answer these questions.
1. Why did Mrs. Brown want to send her daughter to school?
Because she want work in office.
2. What did Mrs. Brown do to make Betty like school?
Mrs. Brown started saying good things about school․
3. Why was Mrs. Brown afraid?
She thougth what will Betty fo in the school when she leave him.
4. Did Betty like school when she went there?
Yes, Betty liked school.
5. Why was Betty surprised when her mother said, ‘I’m going to take you to school in half an hour’s time on the second morning? (Because she thought, ‘. . . .’)
Because she thought she must go school only that day.

B. What words in the story on page 16 mean the opposite of:

nasty- nice
young-old
far from-near
bad-good
after-before
sad -happy
little-big

C. Write this story. Put one of these words in each empty place: do does doing make makes making

Our children don’t doing much homework, but they do a lot of work in school. My son George likes making furniture and things like that more than does lessons. He sometimes makes nice chairs out of old boxes in his class. He and his friends do a lot of noise while they are working, of course. George is good at sport: he doing the high jump very well. Such sport make children a lot of good, I think. Don’t you?

Elglish lesson 1

Dave married, and when his new wife saw the clothes in his cupboard, she said,
‘Dave, you have only got one good shirt. The others arc very old, and they’ve got
holes in them. I’m going to buy you a new one this afternoon.’
Dave liked his old shirts, but he loved his wife too, so he said, ‘All right,
Beryl, but please don’t throw any of the old ones away.’
Dave went to work, and when he came back in the evening, Beryl said to
him, ‘Look, Dave, I’ve bought you a nice shirt. Here it is. Put it on.’
Dave put the shirt on, and then he said, ‘Look at the sleeves, Beryl. They’re
too long.’
‘That’s all right,’ Beryl answered. ‘They’ll get shorter when I wash the shirt.’
Then Dave said, ‘But the neck’s too small.’
‘That’s all right,’ Beryl answered. ‘It’ll get bigger when you wear the shirt,
Dave.’
Word outside the 1000: sleeve
9
A. Answer these questions.
1. Why did Beryl want to buy Dave a new shirt?

Beryl want to buy Dave a new shirt because the others arc very old, and they’ve got
holes in them.

2. Why didn’t Dave want his wife to throw any of his old shirts away?

 Dave didn’t want his wife to throw any of his old shirts away because hi like his shirts.
3. Why didn’t Dave like the sleeves of his new shirt?

 Dave didn’t like the sleeves of his new shirt because they are short.

4. What did Beryl say about the sleeves?

She say  ‘They’ll get shorter when I wash the shirt.’

5. Why didn’t Dave like the collar of the shirt?

 Dave didn’t like the collar of the shirt because that are small.

6. What did Beryl say about the collar?

She say ‘It’ll get bigger when you wear the shirt,
Dave.’

B. Opposites. Write these sentences. Put one word in each empty place.
1.New clothes do not have holes in them, but օld ones sometimes
do.
2. Sleeves don’t get . when you wash them. They get shorter.
3. Good shirts are not cheap. They are expensive.
4. The neck of Dave’s shirt wasn’t too big. It was too short.
5. Dave loved his old shirts, but he wear his new one.

Jack and Gloria

Jack was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his
ship.


One summer he came back from a long voyage and found new neighbours
near his mother’s house. They had a pretty daughter, and Jack soon loved her
very much.
He said to her, ‘My next voyage will begin in a few days’ time, Gloria. I love
you, and I’ll marry you when I come back. I’ll think about you all the time, and
I’ll write to you and send you a present from every port.’
Jack’s first port was Freetown in Africa, and he sent Gloria a parrot from
there. It spoke five languages.
When Jack’s ship reached Australia, there was a letter from Gloria. It said,
‘Thank you for the parrot, Jack. It tasted much better than a chicken.

B. Which words in the story on page 4 mean the opposite of: 

1.short – long                      4.old – young 

2.last – first                          5.Little – big 

3.ugly – pretty                     6.worse – better 

C. Write this story. Put one word in each empty place. You will find all 

the correct words in the story on page 4. 

Freetown is a port in West Africa. Jack and another friend from his ship 

went into a shop there and saw a beautiful bird. It was a red and grey parrot and 

it said ‘Hullo,’ to them. Jack said to his friend, ‘I’m going to send it to Gloria. 

She’s the daughter of my mother’s neighbour. It will be a nice present for her,’ Then Jack and his friend went a restaurant and ate chicken and fried potatoes there. 

They are very good. 

English

Complete the sentences with “to be”, am, is, are

 1. I am_ a girl.
 2. My father__is___ at work.
 3. Alex and Dino are_ my cats.
 4. Alex is_ in the garden.
 5. Dino is___ on the floor.
 6. My red pencil is_ on the floor, too.
 7. The other pencils is_ in my pencil case.
 8. My mother is___ in the living room.
 9. Eli and Rafa are_ good friends.
 10. They are_ good at tennis.
 11. are_ they in Amsterdam this week?
 12. The pupils are_ not at school today.
 13. It is_ Monday.
 14. I am_ at home.
 15. We are_ friends.

Make affirmative sentences with “to be”

 1. I am_ never happy on a Sunday afternoon.
 2. We are_ Scottish.
 3. He is_ a pilot.
 4. Mayte and Joshua are_ angry.
 5. You are_ clever and good-looking.

Make negative sentences with “to be”

 1. You are_ not Dutch.
 2. Gemma is___ at home.
 3. Agust and I am_ pleased about it.
 4. I am_ not cruel.
 5. It is_ good.

Questions with “to be”

 1. are_ you from Málaga?
 2. is_ Isabel Spanish?
 3. are_ we ready to go?
 4. is_ he married?
 5. are_ you tired