Posted in Մայրենի

Անտառում

Հարցեր և առաջադրանքներ

Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Ծվեններ-մաս, կտոր

Կածան-ճանապարհ, արահետ

Հողմ-քամի-զեփյուռ

հառաչանք-լաց

Խորին-նշան

Եղյամ — ցող, շաղ

Բացատրի՛ր տրված փոխաբերությունները /ոչ ուղիղ իմաստով գործածված արտահայտությունները/:

ա)Անտառում ամպի ծվեններ կային:Անտառում ամպի կտորներ կային։

բ)Շշուկներ կային անտառում այնքա՜ն:Ձայներ կային անտառում այնքա՜ն։

գ)Օրոր էր ասում աշունն անտառին:Օրորում էր աշունն անտառին։

դ) Եղյամն էր սունկի գլուխն արծաթում:Շաղ էր նստել սնկերի գլխիկ ներին։

Բանաստեղծության ո՞ր պատկերն է քեզ շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:

Անտառապահի տնակի առաջ

Խարույկն իր խաղաղ ծուխն էր ծածանում,

Եվ խարույկի մոտ եղևնին կանաչ

Սոճու հետ սիրով զրույց էր անում։

Ինչու եմ հենց այս քառյակ սիրում, որովհետև երբ մի պահ մտովի տեղափոխվեցի անտառ, նստեցի խարույկի շուրջ, ու լուռ վայելեցի անտառի ձայները, այդ ամենը ուղղակի հեքիաթ էր։

Նկարագրի՛ր բանաստեղծի ներկայացրած անտառը: Անտառում աշուն էր, որտեղ ծառերը, եղևնիները զրույցում էին միմյանց հետ,անտառում էր գտվում անտառապահի տնակը, որտեղ նա ամեն երեկո կրակ էր վառում, անտառը խորհրդավոր էր, որտեղ արձագանքում էին խարույկի, ամպրոպի ձայները, կենդանիների բառաչները, ծառերի» ԱՐՄԱՏՆԵՐԻՆ շուկները։

Բանաստեղծությունն արձակի փոխադրի՛ր:

Նկարի՛ր քեզ դուր եկած բանաստեղծական տունը կամ տները:

Գրի՛ր կապույտ, մշուշ, կածան, եղյամ, հողմ, որսկան բառերի հոմանիշները:

կապույտ-երկնագույն, կապտագույն

մշուշ-մառախուղ, մեգ

կածան-ճանապարհ, արահետ

եղյամ-Եղյամ — ցող, շաղ

հողմ-քամի-զեփյուռ

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Չափման միավորներ Քննարկվող հարցեր․ 1․ Որո՞նք են երկարության չափման միավորները։ 2․ Որո՞նք են զանգվածի չափման միավորները։ 3․ Որո՞նք են ժամանակի չափման միավորները։ 4․ Որո՞նք են արագության չափման միավորները։ Առաջադրանքներ․ 1) 5 դեցիմետր 30 սանտիմետրը արտահայտիր սանտիմետրերով:80սմ 3 կմ4 մ2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով: 30042 4 տ 3ց 5 կգ –ը արտահայտիր կլիլոգրամներով: 7005 6 ժ 36 րոպեն արտահայտիր րոպեներով: 250 րոպե 9 ր 20 վ արտահայտիր վայկյաններով:560 Քանի՞ ժամ է 5օր 6ժամը։480 ժամ 2) Քանի՞ անգամ է 50 գրամը փոքր 1 տոննայից։200000 անգամ 3) Հաշվե՛ք․ 8 մ 3 սմ 1 մմ + 20 սմ 9 մմ =823սմ 10 մմ 1 կմ 300 մ + 8 կմ 4 մ 30 սմ=9304մ 30սմ 1 տ 3 ց 4 կգ + 10 տ 30 կգ= 3ց 11034կգ 8 ց 39 կգ + 1 տ 9 ց 70 կգ=17ց 1107կգ 3 ժ 20 ր 30 վ + 50 ր 30 վ=250ր 60վ 4) Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ անհավասարություն (տարբերակները շատ են, գրի՛ր մեկը)։ 10ց 640կգ < 10ց 840կգ 3տ 1կգ < 3տ500 կգ 8 տ 550 կգ > 8 տ 7 ց 20 դմ 2 սմ > 20 դմ 1մմ Մ

Posted in English 7

My friend

My name is Harut. I have a friend. My friend is a boy. His name is Karen. He is eleven years old. He lives in Yerevan. He has short and brown hair. His hair is fuzzy. His eyes are black. Karen is tall and slim. He is very friendly and a little naughty.

He likes to play yard games. He is good at Russian. It is his best subject. We also have many friends, and we all like to play together.

Posted in Նախագծեր, Ռուսերեն

Пакет дополнительных заданий для 5-х классов

  1. Что было задано на дом?

На дом было задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки Америки. 

2. Почему мальчик не выполнил домашнего задания?

Потому что  вместо того чтобы учиться, он запускал во дворе змея в космос.

3.Кого вызвала к доске Раиса Ивановна?

Кораблеву

4.Почему у мальчика испортилось настроение?

Потому что он вспомнил, что забыл приготовить уроки.

5.Как попытался Петя помочь Кораблёву?

Мишка хитрым способом ухитрился его подсказать.

6.Какую клятву дал себе мальчик?

Что будет учить уроки всегда.

  1. К данным словам подберите из текста слова с противоположным значением.
    Скучно-интересно, Попрощаться, — поздороваться, невоспитанный-вежливый, поднялось настроение-испортилось настроение, забыть-помнить, шум-тишина, первый (ряд)-последний , никогда-всегда. Напишите вместо точек подходящие слова. (какое?) плохое настроение, (какое?) домашнее задание, (какая?)бесплатная школа, (какой?) токсичный змей, (какой?) первый ряд, (какой?) дисциплинированный класс, (какие?) армянские буквы, (какие?)сложные уроки.

1.На ели села птица. Коля ел фрукты. У мальчика есть яблоки. Моя сестра ест кашу. 5. У Миши новая тетрадь . Ученик принёс мель. Удар футболиста был очень сильный. Рабочие привезли уголь . Они свалили уголь в угол. На лугу был конь. Подготовьтесь писать под диктовку. На столе тетрадь. Идёт дождь. Сегодня солнечный день. Мальчик ест апельсин. В лесу на поляне росли колокольчики и васильки. Лев – сильный зверь. Ученики начали писать диктант. Наступил сентябрь. У ученика букварь. Белый голубь в небе кружит.

Posted in Բնագիտություն

Երկրի ձևը, չափերը: Գլոբուս

Երկիր մոլորակի ձևի և չափերի մասին պատկերացումները հնագույն ժամանակներում եղել են շատ պարզունակ:Երկրի գնդաձևության գաղափարը տրվել է դեռևս մ.թ.ա. 6-5-րդ դարե­րում հայտնի փիլիսոփա Պյութագորասի կողմից, իսկ հետագայում (մ.թ.ա. 3-2-րդ դար) Արիստոտելը տվեց գնդաձևության ամենապարզ ապացույցը: Նա ուշադրություն դարձրեց այն հանգամանքին, որ Լուսնի վրա ընկնող Երկրի ստվերն ունի շրջանագծի ձև:Միջին դարերում Երկրի գնդաձևության գաղափարը մոռացության մատնվեց: Այն ինչ Հայաստանում դեռևս 7-րդ դարում Անանիա Շիրակացու հայտնի «Աշխարհացույցի» հիմքում դրված էր Երկրի գնդաձևության գաղափարը:1522 թ. Ֆերնան Մագելանի շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը դար­ձավ Երկրի գնդաձևության առաջին իրական ապացույցը:Երկրի գնդաձևության վերջնական և տեսանելի ապացույցը տիեզերանավերից կատարված լուսանկարներն են:Երկրի չափերը: Մինչև երկրի չափերին անցնելը՝ ծանոթանանք Երկ­րի առանցք և բևեռներ տերմիններին: Երկրի առանցքն այն երևակայական գիծն է, որն անցնում է նրա կենտրոնով, և որի շուրջը պտտվում է Եր­կիրը: Երկրի մակերևույթի այն կետերը, որոնցով անցնում է առանցքը, կոչվում են բևեռներ:քարտեզՈւսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Երկիրն իրական գունդ չէ, այլ՝ բևեռներից սեղմված է:Երկրի ամենամեծ շրջանագիծը, որը երկիրը բաժանում է երկու հավա­սար մասերի, կոչվում է հասարակած, որի երկարությունը մոտ 40000 կմ է: Հասարակածին զուգահեռ տարված երևակայական շրջանագծերը կոչ­վում են զուգահեռականներ, իսկ Երկրի բևեռներով անցնող երևակայական կիսաշրջանագծերը միջօրեականներ:Ինչպես միջօրեականները, այնպես էլ՝ զուգահեռականները գլոբուսի և քարտեզի վրա նշվում են աստիճաններով: Բնականաբար, 00-ի զուգահեռականը հասարակածն է, իսկ հետաքրքիր է, թե ո՞րն է 00-ի միջօրեականը:Միջազգային համաձայնությամբ՝ Լոնդոնի մոտ գտնվող Գրինվիչի աստղադիտարանի վրայով անցնող միջօրեականն ընդունվել է որպես զրո­յական կամ գլխավոր միջօրեական: Ընդունված է գլխավոր մի­ջօրեականով և դրա հակառակ կողմով անցնող 1800-ի միջօրեականով երկրագունդը բաժանել արևելյան և արևմտյան կիսագնդերի:Միջօրեականների ու զուգահեռականների միմյանց հետ հատումից առաջացած ցանցը կոչվում է աստիճանացանց:Աստիճանացանցի օգնությամբ որոշում են որևէ օբյեկտի՝ քաղաքի, գյուղի, տվյալ վայրի կամ օվկիանոսում լողացող նավի «հասցեն»՝ աշ­խարհագրական կոորդինատները գլոբուսի կամ քարտեզի վրա: Աշխարհագրական կոորդինատներն են աշխարհագրական լայնությու­նը և երկայնությունը:Աշխարհագրական լայնությունը ցույց է տալիս Երկրի մակերևույթի որևէ կետի հեռավորությունը հասարակածից դեպի բևեռներ՝ աստիճան­ներով արտահայտված:Աշխարհագրական լայնությունը լինում է հյուսիսային (հս. լ.), և հա­րավային (հվ. լ.):Օրինակ՝ Երևանը գտնվում է հս. լ. մոտ 400 զուգահեռականի վրա: Սա­կայն այդ լայնության վրա կան բազմաթիվ այլ քաղաքներ: Հետևաբար՝ անհրաժեշտ է իմանալ նաև մյուս կոորդինատը՝ աշխարհագրական եր­կայնությունը:Աշխարհագրական երկայնությունը ցույց է տալիս Երկրի մակերևույթի որևէ կետի հեռավորությունը սկզբնական մի­ջօրեականից դեպի արևելք կամ արևմուտք՝ աստիճաններով արտահայտ­ված:Աշխարհագրական երկայնությունը լինում է արևելյան (արլ. ե.) և արևմտյան (արմ. ե.): Օրինակ՝ Երևանը գտնվում է արլ. ե. 44,50 միջօրեականի վրա:Այսպիսով՝ Երևանի աշխարհագրական կոորդինատներն են հս. լ. 400 և արլ. ե. 44,50, այսինքն՝ Երևանը գտնվում է դրանց հատման կետում:Քարտեզ: Ունենալով պատկերացում Երկրի ձևի ու չափերի, դրա վրա գտնվող օբյեկտների մասին, ինչպես նաև՝ դրանք ավելի կիրառական դարձնելու համար, անհրաժեշտություն է առաջացել երկրագունդը կամ նրա առանձին մասերը պատկերել թղթի կամ որևէ հարթության վրա, ինչն անվանել են աշխարհագրական քարտեզ:Տարբեր քարտեզներից կազմված գիրքը կոչվում է ատլաս:Գլոբուս: Երկրագնդի մանրակերտը կոչ­վում է գլոբուս, որը լատիներեն նշանակում է գունդ: Գլոբուսը հնարավորու­թյուն է տալիս երկրագունդը տեսնելու ամ­բողջությամբ :Առաջին հաջողված գլոբուսը պատրաս­տել է գերմանացի աշխարհագետ Մարտին Բեհայմը 15-րդ դարում:Առաջին հայատառ գլոբուսը պատրաստվել է Վիեննայի Մխիթարյան Միաբանությու­նում 1850 թ. և գտնվում է Միաբանության թանգարանում:

Հարցեր

1.Ի՞նչ են միջօրեականները և զուգահեռականները:

Հասարակածին զուգահեռ տարված երևակայական շրջանագծերը կոչ­վում են զուգահեռականներ, իսկ Երկրի բևեռներով անցնող երևակայական կիսաշրջանագծերը միջօրեականներ:

2. Ի՞նչ է գլոբուսը:

Երկրագնդի մանրակերտը կոչ­վում է գլոբուս, որը լատիներեն նշանակում է գունդ:

3. Ի՞նչ է հասարակածը:

Երկրի ամենամեծ շրջանագիծը, որը երկիրը բաժանում է երկու հավա­սար մասերի, կոչվում է հասարակած, որի երկարությունը մոտ 40000 կմ է: