Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Վարժ313

1.սխալ է

2.սխալ է

3.ճիշտ է

4.սխալ է

5.սխալ է

6.Ճիշտ է

Վարժ314

ա)853×8=6824

6824:8=853

583×20=11660

11660:20=583

715×32=22880

22880:32=715

բ)723×6=4338

4338:6=723

126×90=11340

11340:90=126

811×65=52715

52715:65=811

621×920=571320

571320:920=621

Վարժ316

ա)100003,50005,55

բ)606060,3300,777

Վարժ317

ա)24օր-18ժ=558ժ

12ժ-25ր=695ր

7ր-45վ=375վ

8օր12ժ-22ժ=182ժ

բ)12տարի-6ամիս=138amis

6դար-28տարի=572 տարի

5ժ12ր-52ր=80րոպե

5տարի 2 ամիս-8ամիս=50ամիս

Posted in Նախագծեր

English

to slice-կտրատել

to stir-խառնել

to mix-խառնել (տարբեր մթերքներ իրար խառնել)

to pour -լցնել

to add-ավելացնել

to contain-պարունակել

to use-օգտագործել

to take-վերցնել

to peel-կլպել

Oranges are known for vitamin C but it also contains vitamin A, and calcium. Raspberries also contain vitamin C. Նարինջը հայտնի է վիտամին C-ով, սակայն այն նաև պարունակում է վիտամին A․

No fruits have vitamin d. You can get it from going outside for 15 or you can buy tablets that have vitamin d. Ոչ մի միրգ չի պարունակում վիտամին D. Դուք կարող եք ստանալ այն՝ 15 րոպե բակ դուրս գալուվ կամ D վիտամին պարունակող դեղահաբեր գնելով։

All the fruits and vegetables contain vitamins.-Բոլոր մրգերն ու բանջարեղենները պարունակում են վիտամիններ

You can use any fruits and vegetables to make many kinds of salads. The simplest vegetable salad is to chop up lettuce and mix it with any other vegetable(s), then add some pepper or vinegar, maybe even both.-Դուք կարող եք օգտագործել որևէ միրգ կամ բանջարեղեն և տարբեր տեսակի աղցաններ պատրաստել։ Ամենապարզ բանջարեղենի աղցանը հետևյալն է՝ կտրատում եք հազարը և խառնում ցանկացած բանջարեղենի հետ, հետո ավելացնում մի քիչ պղպեղ կամ քացախ, հնարավոր է նաև երկուսն էլ միասին։

Get a bowl and a a head of lettuce -վերցնում ենք խորը ափսե և մի գլուխ հազար 

Wash the lettuce, then dry. Լվանում ենք հազարը, հետո չորացնում։ Break the leaves off. Պոկում ենք տերևները։

If you prefer, you may use mixed greens․ Եթե նախընտրում եք, կարող եք օգտագործել խառը կանաչի։

Add vegetables that you like. Ավելացնել ձեր ուզած բանջարեղենները։

Wash and chop a few tomatoes․․․ Լվա և կտրատիր մի քանի հատ լոլիկ

Add-ավելացրու՛մի քիչ պանիր։ Add some cheese.

Ավելացրու մի քիչ աղ, սև պղպեղ և ձեթ։ Add some salt, pepper and oil.

Mix all of the ingredients in the bowl. Խորը ափսեի մեջ խառնիր բաղադրությունները։

to slice-կտրատել

to stir-խառնել

to mix-խառնել (տարբեր մթերքներ իրար խառնել)

to pour -լցնել

to add-ավելացնել

to contain-պարունակել

to use-օգտագործել

to take-վերցնել

to peel-կլպել

Oranges are known for vitamin C but it also contains vitamin A, and calcium. Raspberries also contain vitamin C. Նարինջը հայտնի է վիտամին C-ով, սակայն այն նաև պարունակում է վիտամին A․

No fruits have vitamin d. You can get it from going outside for 15 or you can buy tablets that have vitamin d. Ոչ մի միրգ չի պարունակում վիտամին D. Դուք կարող եք ստանալ այն՝ 15 րոպե բակ դուրս գալուվ կամ D վիտամին պարունակող դեղահաբեր գնելով։

All the fruits and vegetables contain vitamins.-Բոլոր մրգերն ու բանջարեղենները պարունակում են վիտամիններ

You can use any fruits and vegetables to make many kinds of salads. The simplest vegetable salad is to chop up lettuce and mix it with any other vegetable(s), then add some pepper or vinegar, maybe even both.-Դուք կարող եք օգտագործել որևէ միրգ կամ բանջարեղեն և տարբեր տեսակի աղցաններ պատրաստել։ Ամենապարզ բանջարեղենի աղցանը հետևյալն է՝ կտրատում եք հազարը և խառնում ցանկացած բանջարեղենի հետ, հետո ավելացնում մի քիչ պղպեղ կամ քացախ, հնարավոր է նաև երկուսն էլ միասին։

Get a bowl and a a head of lettuce -վերցնում ենք խորը ափսե և մի գլուխ հազար 

Wash the lettuce, then dry. Լվանում ենք հազարը, հետո չորացնում։ Break the leaves off. Պոկում ենք տերևները։

If you prefer, you may use mixed greens․ Եթե նախընտրում եք, կարող եք օգտագործել խառը կանաչի։

Add vegetables that you like. Ավելացնել ձեր ուզած բանջարեղենները։

Wash and chop a few tomatoes․․․ Լվա և կտրատիր մի քանի հատ լոլիկ

Add-ավելացրու՛մի քիչ պանիր։ Add some cheese.

Ավելացրու մի քիչ աղ, սև պղպեղ և ձեթ։ Add some salt, pepper and oil.

Mix all of the ingredients in the bowl. Խորը ափսեի մեջ խառնիր բաղադրությունները։

Don’t add “too many different ingredients” to your salad. Մի՛ ավելացրու չափից ավելի բաղադրություններ քո աղցանին:

Don’t add “too many different ingredients” to your salad. Մի՛ ավելացրու չափից ավելի բաղադրություններ քո աղցանին:

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 16.01.2020

Վարժ 284

5x(500+500)=3000

Վարժ 286

ա)585×55=32175

828×882=730296

625×304=190000

8624×126=108612

բ)6702:6=1117

9189:9=1021

7700:50=154

6090:30=203

գ)548×6=3288

555×555=308025

642×704=451968

1932×126=243432

դ)6072:6=1012

9918:9=1102

3400:50 =68

6018:3=2006

Վարժ287

ա)(700205-524×415)+64400:400=482306

բ)(153×126-58×24)-(8000-3547=13433

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 14.01.2020

Վարժ 276

ա)Երկու թվերի տարբերությունը 200 է: Թվերից մեկը 500-ն է:Ո՞ր  թիվը կարող  է լինել մյուսը:

Մյուս թիվը 300-ն է ունի 2 լուծում:

բ)Լուծում

Մյուս թիվը 1300-ն է ունի երկու լուծում:

Վարժ 277

1)Որքանո՞վ կփոքրանա թիվը, եթե նրա հազարավորը փոքրացնենք  2-ով:

Վարժ 278

ա)18 + 18=36

 36  + 18=54

  72  +18=90

  90  +18=108

  108 +18 =126

բ)160:2=80

80 :2=40

 40:2=20

  20:2=10

   10:2=5

 գ)3×2=6

6×2=12

12×2=24

24×2=48

48×2=96            

դ)90-18=78

78-18=60

60-18=42

42-18=24

24-18=6

Վարժ 279

250+450= 100 +150+450

(300+50)+450 = 450+350

350+250=200+50+350

450+(100+150)=100+150+450

Posted in English 7

ex. 11, page 106

Tom climbed down one of the trees. He fell  on the ground.

The gold coin belonged to the King.

The next day the King went to the house.

The soldiers went to Tom’s house.

 They found the gold coin there.

They took Tom’s parents to the King.

 Tom went the King and told him about the two men.

 The King got his gold and punished the men.

ex. 12, page 107

There were some trees near the window.

I shall give it to my parents.

He took the coin home.

The gold coins belonged to the King.

Tom told the King about the men.

Tom went home with his parents.

ex. 13, page 107

What did Tom find on the ground?

Tom find the coins  on the ground.

 What did he do with the coin?

He took the coins to the home.

 Where did the King go the next day?

The next day the King went to the house.

Where did the King’s soldiers find the gold coin?

In the Tom’s house.

Why did they take Tom’s parents to the King?

They thought that  Tom’s parents took the coins.

 What did Tom tell the King?

Tom tell the King  about the two men.

 Did the King punish the men or Tom’s parents?

The King punished the men.

Posted in Նախագծեր

Ուսումնական ձմեռ

  1. https://youtu.be/iTG5GKQ4aCc
  2. Վերցրո՛ւ հեքիաթների կամ պատմվածքների ժողովածու. կարող ես վերցնել բելոռուսական, չինական, հայկական,  աշխարհի իմաստուն և այլ հեքիաթներ կամ  որևէ հեղինակի հեքիաթների կամ պատմվածքների ժողովածու` Օսկար Ուայլդ, Հ. Ք. Անդերսեն, Գրիմ Եղբայրներ, Ղ. Աղայան, Հ. Թումանյան, Վ. Սարոյան,  Ավ. Իսահակյան, Ակսել Բակունց այլն: Ընտրածդ գրքից ընտրի՛ր 5 հեքիաթ կամ պատմվածք: Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն  կարդալուց հետո բլոգումդ ներկայացրո՛ւ՝:

Ես ձմեռային տոնական արձակուրդների ընթացքում հասցրեցի կարդալ Ղ. Աղայանի <<Անահիտ>> հեքիաթը որը ինձ շատ դուր եկավ:Այն պատմում է Աղվանից թագավոր Վաչեի որդի՝ Վաչագանի և Հացիկ գյյուղում ապրող գեղջկուհի՝ Անահիտի սիրո պատմության մասին:Եվ քանի վոր Վաչագանի ծնողները դեմ էին իր և Անահիտի ամուսնությանը,և ստիպում էին նրան, որ ամուսնանա այս կամ այն իշխանի աղջկա հետ,որոշում է հեռանալ տտնից և զբաղվել որսորդությամբ:Վաչագանին միացավ նաև նրա ընկեր Վաղինակը ևշուն՝ Զանգին: Հերթական որսի ժամանակ մի գյուղում աղբյուրի մոտ Վաչագանը հանդիպում է նախրչու աղջիկ Անահիտին որտեղ էլ սիրահարվում են միմյանց:Սակայն ոմանց դեմ լինելու նրանք ամուսնացան,անցան բազում դժվարությունների ու փորձությունների միջով: Ու Անահիտը դառնալով թագուհի օրինակ ծառայեց բոլոր քաղաքներին, իր աչխատասիրուփյաբ ու խելքով,ուժով ու համարձակությամբ: