Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

ԴԱՍ 12

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4,184,          դ) 10,5 ։ 7,

բ) 17,024 ։ 4=4,256,         ե) 6,25 ։ 125,

գ) 0,0225 ։ 15=0,0015,       զ) 10,08 ։ 24:

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17,5,           դ) 35,601 ։ 0,01 ,

բ) 4,221 ։ 0,63=6,7,          ե) 0,13464 ։ 0,396 ,

գ) 30,303 ։ 33,3=0,91          զ) 9,3456 ։ 10,62 :

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 3,87x = 7,74 ,          գ) 0,32x = 0,48 ,

բ) 8,13x = 24,6339 ,      դ) 7,25x = 9,425 ։

4) Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s